Γνώσεις σε θέματα διατροφής σύμφωνα με το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Γνώσεις σε θέματα διατροφής σύμφωνα με το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας

Παπαδοπούλου, Χαρίκλεια

Σκοπός: Σκοπό της παρούσας μελέτης αποτελεί η διερεύνηση του επιπολασμού της γνώσης και αντίληψης των κύριων παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του ελληνικού πληθυσμού και η αξιολόγηση του βαθμού συσχέτισης της γνώσης αυτής με το επίπεδο της σωματικής δραστηριότητας, όπως αυτό προκύπτει από τις δηλούμενες αντιλήψεις του δείγματος αναφορικά με τη φυσική δραστηριότητα και την καθιστική ζωή. Υλικό-Μέθοδος: Κατά το διάστημα 2007 έως 2012 μελετήθηκε τυχαίο δείγμα 8.819 εθελοντών (ηλικίας μεγαλύτερης από 18 ετών, με το 46% να είναι νεαρότερο από 35 ετών και το 43,7% του δείγματος άνδρες), από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Η συγκέντρωση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με χρήση ενός ειδικά σχεδιασμένου ερωτηματολογίου, ώστε να αποτιμηθεί η ικανότητα ανάκλησης γνώσεων σχετικά με βασικούς παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου και της επίπτωσης των καρδιαγγειακών νοσημάτων, και να αξιολογηθεί το επίπεδο σωματικής δραστηριότητας των ερωτηθέντων (κατηγοριοποίηση με βάση τις αντιλήψεις τους). Η στατιστική ανάλυση βασίστηκε σε περιγραφικά χαρακτηριστικά και τη χρήση του δείκτη ανεξαρτησίας χ2 για τον έλεγχο της συσχέτισης των μεταβλητών με το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας. Αποτελέσματα: Με βάση την περιγραφική ανάλυση του δείγματος, το 50% των ερωτηθέντων βρέθηκε να έχει γνώση για τη σημασία των καρδιαγγειακών νοσημάτων στην νοσηρότητα και τη θνησιμότητα, και αναγνώρισε τη σημασία της τροποποίησης των παραγόντων κινδύνου στη μείωση της επίπτωσης των νοσημάτων αυτών, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό είχε λανθασμένες αντιλήψεις αναφορικά με τους κύριους παράγοντες κινδύνου. Κατά τη διερεύνηση της συσχέτισης των αντιλήψεων του δείγματος με τις πεποιθήσεις αναφορικά με τη σωματική δραστηριότητα, οι ορθότερες αντιλήψεις για τη φυσική δραστηριότητα βρέθηκαν να σχετίζονται ισχυρά με ορθότερη ανάκληση των μη παθολογικών επιπέδων δεδομένων βιοχημικών δεικτών στο αίμα, όπως η ολική χοληστερόλη ορού και η γλυκόζη αίματος, και της αρτηριακής πίεσης, καθώς και της επίδρασης του καπνίσματος και της διατροφής στον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Παράλληλα, οι ορθές αντιλήψεις για το επίπεδο σωματικής δραστηριότητας συσχετίστηκαν ισχυρά με τη δήλωση των ερωτηθέντων αναφορικά με την κατανόηση των συστάσεων των ειδικών για την πρόληψη των καρδιαγγειακών και με τη γνώση της σχέσης των διατροφικών συνηθειών με την υγεία στο σύνολό της, καθώς και με μικρότερο ποσοστό υπερβάλλοντος βάρους και παχυσαρκίας. Συμπέρασμα: Στην παρούσα μελέτη βρέθηκε ισχυρή συσχέτιση των αντιλήψεων αναφορικά με το επίπεδο σωματικής δραστηριότητας με την καλύτερη γνώση και αντίληψη για τα καρδιαγγειακά νοσήματα στο σύνολο τους καθώς και για τους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου, ωστόσο η ανάληψη δράσεων δεν βρέθηκε να είναι συχνότερη στα άτομα αυτής της κατηγορίας.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Καρδιαγγειακό σύστημα - Ασθένειες - Παράγοντες κινδύνου
Cardiovascular system - Diseases - Risk factors
Άσκηση - Φυσιολογικές απόψεις
Exercise - Physiological aspects

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-10-29


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.