Διερεύνηση της εξάρτησης του συντελεστή γεωδαιτικής διάθλασης k από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Διερεύνηση της εξάρτησης του συντελεστή γεωδαιτικής διάθλασης k από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες

Γκαϊφύλλια, Δανάη

Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε η ευαισθησία του συντελεστή γεωδαιτικής διάθλασης k από τις επικρατούσες ατμοσφαιρικές συνθήκες. Ο συντελεστής γεωδαιτικής διάθλασης χαρακτηρίζει την καμπυλότητα της οπτικής ακτίνας όταν αυτή διέρχεται από τα διαφορετικά –σε σύσταση– στρώματα της ατμόσφαιρας και αποτελεί μία από τις κυριότερες πηγές σφάλματος επηρεάζοντας τις γεωδαιτικές μετρήσεις ακριβείας (μετρήσεις κατακόρυφων γωνιών και κεκλιμένων αποστάσεων). Στη συγκεκριμένη εργασία διερευνήθηκε η μεταβλητότητα του συντελεστή γεωδαιτικής διάθλασης κάτω από διαφορετικές ατμοσφαιρικές συνθήκες. Για την εφαρμογή της μεθόδου αυτής έγινε χρήση μετεωρολογικών δεδομένων (θερμοκρασία, πίεση, σχετική υγρασία και κατακόρυφη θερμοβαθμίδα της ατμόσφαιρας). Η τιμή του συντελεστή υπολογίζεται συναρτήσει των παραμέτρων αυτών και είναι αυτή που ορίζει την τελική τιμή διόρθωσης του σφάλματος λόγω γεωδαιτικής διάθλασης. Οι προτεινόμενες μέθοδοι υπολογισμού του συντελεστή από την διεθνή βιβλιογραφία αξιολογήθηκαν με βάση την προκύπτουσα από την εργασία μέθοδο και προτείνεται νέα εξίσωση υπολογισμού του δείκτη διάθλασης. Η προτεινόμενη εξίσωση υπολογισμού αναπτύχθηκε για τον ακριβέστερο προσδιορισμό του συντελεστή γεωδαιτικής διάθλασης συναρτήσει των ατμοσφαιρικών παραμέτρων.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Ατμόσφαιρα
Διάθλαση
Geodesy - Measurement
Atmosphere
Refraction
Γεωδαισία - Μετρήσεις
Terrestrial
Επίγεια

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-03-26


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)