Αξιοποίηση δορυφορικών δεδομένων νυχτερινού φωτισμού σε γεωγραφικές εφαρμογές με χρήση ΣΓΠ

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2005 (EN)
Αξιοποίηση δορυφορικών δεδομένων νυχτερινού φωτισμού σε γεωγραφικές εφαρμογές με χρήση ΣΓΠ

Ανθοπούλου, Φανή

Οι εκπομπές νυκτερινού φωτισμού κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα αποτελούν την αιτία για μία νέα μορφή περιβαλλοντικής ρύπανσης. Στην παρούσα μελέτη, αναπτύσσονται τεχνικές επεξεργασίας και συσχέτισης δεδομένων νυκτερινών εκπομπών φωτός από τον δορυφόρο DMSP (Defense Meteorological Satellite Program/OLS: Operational Linescan System) με διάφορα δημογραφικά και κοινωνικό-οικονομικά μεγέθη, μέσα σε ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ). Πιο συγκεκριμένα, διερευνάται η δυνατότητα δημιουργίας δεικτών συσχέτισης των εκπομπών νυκτερινού φωτισμού με κοινωνικό-οικονομικά μεγέθη. Οι δείκτες αυτοί, είναι εξαιρετικά χρήσιμα εργαλεία για μελλοντικές εκτιμήσεις μεγεθών, σε ενδιάμεσες χρονικές περιόδους από τις επίσημες καταγραφές αυτών. Η μελέτη αυτή, αποτελείται από τέσσερα επιμέρους κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο, δίνεται μία συνοπτική περιγραφή των τεχνολογιών ΣΓΠ και Τηλεπισκόπησης καθώς και των εφαρμογών τους, στο δεύτερο, αναφέρονται τα χαρακτηριστικά του δορυφορικού συστήματος DMSP, οι εφαρμογές και η χρησιμότητα του, ενώ στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζεται το φαινόμενο της εκπομπής νυκτερινού φωτισμού, τα αίτια αυτής καθώς και η επίδρασή της στο περιβάλλον. Στο τέταρτο κεφάλαιο, αναπτύσσονται τεχνικές επεξεργασίας και συσχέτισης δεδομένων νυκτερινού φωτισμού με οικονομικά και πληθυσμιακά μεγέθη, εξετάζοντας τη διαχρονική και εποχιακή μεταβολή τους, ενώ στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο γίνεται συζήτηση και παρουσιάζονται τελικά τα συμπεράσματα. Η εργασία αυτή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι εκπομπές νυκτερινού φωτισμού στην Ελλάδα αυξάνονται σταδιακά τα τελευταία χρόνια καθώς επίσης εντοπίστηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των κοινωνικό-οικονομικών παραγόντων με τις εκπομπές νυκτερινού φωτισμού.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Pollution
Lighting - Social aspects
Lighting - Economic aspects
Ρύπανση
Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
Φωτισμός - Κοινωνικές απόψεις
Φωτισμός - Οικονομικές απόψεις
Geographic information systems
Φωτισμός - Περιβαλλοντικές απόψεις

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2005-02


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)