Η ιστορική εξέλιξη της Aγωγής στην Ελλάδα: από τη φιλοσοφική σκέψη στην Επιστήμη της Αγωγής

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2003 (EN)
Η ιστορική εξέλιξη της Aγωγής στην Ελλάδα: από τη φιλοσοφική σκέψη στην Επιστήμη της Αγωγής

Πράπα, Πανωραία

Το φαινόμενο της αγωγής κατέχει σημαντική θέση σε κάθε κοινωνία. Εξαίρεση δεν μπορεί να αποτελέσει η ελληνική κοινωνία, που διακρίνεται για την ενασχόλησή της με πνευματικά θέματα. Ήδη από τα αρχαία χρόνια διατυπώνονται σκέψεις για τη σωστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών, ώστε να ανταποκριθούν στις κοινωνικές επιταγές. Στο πέρασμα των χρόνων, η αγωγή αλλάζει σκοπούς και στόχους, τον τρόπο με τον οποίο πραγματώνεται, τα μέσα που χρησιμοποιεί, τις αξίες που προβάλλει, ενώ παράλληλα το περιεχόμενο της διευρύνεται και συστηματοποιείται. Η εξέλιξη αυτή αφορά άμεσα στο έργο διαφόρων στοχαστών, που εμφανίστηκαν σε κάθε εποχή, οι οποίοι ασχολήθηκαν με την αγωγή και διατύπωσαν συγκεκριμένες θέσεις. Η ενασχόληση πολλών και σημαντικών στοχαστών με το θέμα αυτό δηλώνει ουσιαστικά την αγωνία τους για το μέλλον της αυριανής κοινωνίας. Γι’ αυτό, έχουν εκφραστεί πολλές θέσεις, ιδέες και αντιλήψεις γύρω από την αγωγή. Το καταστάλαγμα αυτής της σκέψης, όπως διατυπώθηκε όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στον Δυτικό κόσμο, επηρέασε και επηρεάζει ακόμα άμεσα τη σύγχρονη σκέψη για την αγωγή στη χώρα μας. Σήμερα πλέον, η θεώρηση για την αγωγή εκφράζεται μέσα από την Επιστήμη της Αγωγής και διοχετεύεται πιο άμεσα στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η παρουσίαση των στα-δίων εξέλιξης της παιδαγωγικής σκέψης, όπως διατυπώθηκε και ε-φαρμόστηκε στα παιδαγωγικά συστήματα που εμφανίστηκαν στην Ελλάδα καθώς και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων που έχει στη σημερινή διαμόρφωση της Επιστήμης της Αγωγής. Ειδικότεροι στόχοι της εργασίας είναι η παρουσίαση της σκέψης των θεωρητικών της αγωγής σε θέματα που αφορούν στη σημασία της αγωγής, τις επιδιώξεις της, των μέσων που χρησιμοποιούνται για την επίτευξή τους, των φορέων της αγωγής και του ρόλου του παιδαγωγού. Ακόμη, επιχειρείται η παρουσίαση της εξέλιξης της παιδαγωγικής στη Δύση μέσα από τα παιδαγωγικά συστήματα που εφαρμόστηκαν, τα οποία επηρέασαν και τη χώρα μας. Στο παραπάνω πλαίσιο η δομική διάρθρωση της μελέτης έχει ως εξής: Στο πρώτο μέρος επιχειρείται η οριοθέτηση των εννοιών της αγωγής, της μάθησης και της διδασκαλίας, της παιδείας και της μόρφωσης. Οι έννοιες αποτελούν θεμελιώδεις παιδαγωγικές έννοιες, που αφορούν άμεσα στο περιεχόμενο της παρούσης εργασίας. Επιπλέον, υπάρχει μια ασάφεια σχετικά με τα όρια της κάθε μιας, γι’ αυτό κρίνεται απαραίτητη η, κατά το δυνατόν, εννοιολογική διασάφησή τους. Στο δεύτερο μέρος επιχειρείται η ιστορική αναδρομή του φαι-νομένου της αγωγής, από τα ιδεώδη που εκφράζονται στην αρχαία Ελλάδα, στη συνέχεια στο Βυζάντιο, μέχρι την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας και Λατινοκρατίας. Η αναδρομή στηρίζεται στις σκέψεις αντιπροσωπευτικών θεωρητικών της αγωγής, που συντέλεσαν, ο καθένας με το δικό του τρόπο στην εξέλιξη της αγωγής. Το τρίτο μέρος αναφέρεται στην εξέλιξη της αγωγής στο Δυτι-κό κόσμο και στην επιστημονική της θεμελίωση, οπότε γίνεται λό-γος για παιδαγωγική επιστήμη. Οι παιδαγωγοί που παρουσιάζονται αντιπροσωπεύουν τις κύριες τάσεις και τα σημαντικότερα συστήματα που εφαρμόστηκαν. Η αναφορά τους κρίνεται αναγκαία, καθώς τα πορίσματα της εξέλιξης αυτής μεταλαμπαδεύτηκαν στην Ελλάδα και αποτέλεσαν το υπόβαθρο για την μετέπειτα εξέλιξη της παιδα-γωγικής στη χώρα μας. Στο τέταρτο, και τελευταίο μέρος, παρουσιάζονται οι παιδαγωγοί που με τη σκέψη τους, και προπαντός με το έργο τους καθόρισαν την πορεία της παιδαγωγικής στην Ελλάδα. Παράλληλα, αναφέρονται οι εξελίξεις στο γλωσσικό ζήτημα, που επηρέασε άμεσα την εκπαίδευση στη χώρα μας. Το μέρος αυτό, κλείνει με την παρουσίαση της Επιστήμης της Αγωγής στον τόπο μας σήμερα, υπό το πρίσμα των νέων αναγκών, που η Επιστήμη της Αγωγής πρέπει να καλύψει. Έμφαση δίνεται στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, ως το πρακτικό αποτέλεσμα της εξέλιξης της παιδαγωγικής. Παράλληλα, σημειώνονται οι διαμορφούμενες τάσεις. Στο παράρτημα περιλαμβάνονται τα βιογραφικά στοιχεία των προσωπικοτήτων που οι απόψεις και το έργο τους συνέβαλαν ουσιαστικά στην πρόοδο της Επιστήμης της Αγωγής. Τα στοιχεία αυτά θεωρείται ότι δεν πρέπει να αποτελέσουν συστατικό περιεχόμενο της εργασίας, γιατί δεν εξυπηρετούν ουσιαστικά το σκοπό της. Όμως, κρίθηκε ότι η παράθεσή τους βοηθά τον αναγνώστη, προκειμένου να αποκτήσει μία συνολικότερη εικόνα της ζωής και του έργου των προσώπων αυτών.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Αγωγή - Ελλάδα - Ιστορία
Αγωγή - Κονωνικές απόψεις
ηθικές αξίες
Επιστήμη της Αγωγής
Αγωγή
διαπαιδαγώγιση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2003


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)