Αντιλήψεις ενηλίκων Ανατολικής Αττικής για περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και περιβαλλοντική ηθική

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Αντιλήψεις ενηλίκων Ανατολικής Αττικής για περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και περιβαλλοντική ηθική

Κάππα, Νίκη

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η διερεύνηση και διατύπωση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και συγκεκριμένα σε σχολεία της Ανατολικής Αττικής σχετικά με το ζήτημα της «περιβαλλοντικής ηθικής». Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται ο βασικός σκοπός της εργασίας, η μεθοδολογία εκπόνησης της, ενώ παρουσιάζεται περιληπτικά το περιεχόμενο του κάθε κεφαλαίου. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται οι βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις που καλύπτουν τον επιστημονικό χώρο της περιβαλλοντικής ηθικής. Αναλύονται τα φιλοσοφικά ρεύματα που οδήγησαν στην ανάπτυξη του εννοιολογικού περιεχομένου της ηθικής του περιβάλλοντος, ο τρόπος που οι παραδοσιακές ηθικές θεωρίες αντιμετώπιζαν το περιβάλλον, η ανθρωποκεντρική και οικοκεντρική περιβαλλοντική ηθική, οι παραδοσιακές ηθικές θεωρίες η βιοκεντρική ηθική η κοινωνική οικολογία & ο οικοφενισμός καθώς και οι ηθικές αντιλήψεις για την αντιμετώπιση της άγριας φύσης (έρημοι και ακαλλιέργητοι τόποι) και τις αναπτυξιακές τάσεις που οδηγούν στην εκμετάλλευση της. Στα πλαίσια του κεφαλαίου διαφαίνονται οι αντιλήψεις των φιλοσοφικών ρευμάτων απέναντι στο περιβάλλον ξεκινώντας από τον πλήρη ανθρωποκεντρισμό στα πλαίσια του οποίου το περιβάλλον βρίσκεται στην υπηρεσία των επιθυμιών του ανθρώπου έως τις σύγχρονες τάσεις οι οποίες τοποθετούν τον άνθρωπο σαν ένα κρίκο της περιβαλλοντικής αλυσίδας. Στο τρίτο κεφάλαιο θα αναλυθεί η σχέση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της περιβαλλοντική ηθικής και ο ρόλος που καλείται να παίξει ο σύγχρονος εκπαιδευτικός στην καλλιέργεια των αξιών που οδηγούν στο σεβασμό του περιβάλλοντος. Στα πλαίσια αυτού του κεφαλαίου θα συνδεθεί η αλλαγή στάσεων και αξιών των ανθρώπων που συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, η δημιουργία και η καλλιέργεια ενός πλέγματος αξιών που οδηγούν σε μια θετική οπτική για το περιβάλλον με την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Στο τέταρτο κεφάλαιο θα εξεταστούν οι πιο διαδεδομένες τεχνικές που χρησιμοποιούν οι καθηγητές στα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με σκοπό να διδάξουν περιβαλλοντική ηθική. Θα εξεταστούν οι τεχνικές: 1. Laissez Faire 2. Ηθική Ανάπτυξη 3. Ενστάλαξη Αξιών 4. Διασαφήνιση Αξιών 5. Ανάλυση Αξιών 6. Μάθηση μέσα από την δράση 7. Συμβάλλουσα Εκπαίδευση 8. Τροποποίηση της συμπεριφοράς Το πέμπτο κεφάλαιο αποτελεί την εμπειρική ανάλυση που θα καλύψει τις αντιλήψεις καθηγητών που ασχολούνται με την περιβαλλοντική εκπαίδευση και εφαρμόζουν προγράμματα και μεθόδους σε σχολεία της Ανατολικής Αττικής. Για τη διεξαγωγή της έρευνας επιλέχθηκε η μέθοδος της πρωτογενούς δειγματοληπτικής έρευνας με ερωτηματολόγιο, το οποίο συμπληρώθηκε από 70 εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης Ανατολικής Αττικής, οι οποίοι αποτέλεσαν και τον πληθυσμό της έρευνας. Για την επιλογή του δείγματος εφαρμόστηκε η μέθοδος της τυχαίας δειγματοληψίας και για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS. Στο έκτο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν τα τελικά συμπεράσματα της έρευνας ενώ θα γίνει και μία ανακεφαλαίωση των βασικών σημείων της διπλωματικής εργασίας. Θα διαπιστωθεί εάν τα βασικά δεδομένα των θεωρητικών προσεγγίσεων επιβεβαιώνονται από τα εμπειρικά δεδομένα της ανάλυσης των σχολείων της Ανατολικής Αττικής.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Αττική
εκπαίδευση
περιβάλλον
Περιβάλλον - Προστασία
Περιβαλλοντική εκπαίδευση - Ελλάδα - Αττική (Νομός)

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2004


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.