Οι ενδοσχολικοί απογευματινοί όμιλοι δραστηριοτήτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: η περίπτωση του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Οι ενδοσχολικοί απογευματινοί όμιλοι δραστηριοτήτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: η περίπτωση του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος

Κοσμά, Στυλιανή

Η παρούσα εργασία επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στους Ενδοσχολικούς Απο-γευματινούς Ομίλους Δραστηριοτήτων που λειτουργούν στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος και στους οποίους οι μαθητές συμμετέχουν χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Σκοπός της εργασίας ήταν να μελετηθούν το προφίλ των συμμετεχόντων στους Ομί-λους αυτούς, το εύρος της συμμετοχής, οι θετικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τη συμμετοχή σε αυτούς, καθώς και η άποψη των μαθητών για το ρόλο που έχει το σχο-λείο στην οργάνωσή τους. Πιο συγκεκριμένα, διερευνήθηκε το αν το προφίλ των συμμετεχόντων και οι παράγοντες συμμετοχής σχετίζονται με την επιλογή Ομίλου από τους μαθητές, καθώς και το κατά πόσο οι παράγοντες συμμετοχής, η συστηματική συμμετοχή και η στάση του σχολείου σχετίζονται αφενός μεταξύ τους και αφετέρου με τις θετικές επιπτώσεις που οι μαθητές αποκόμισαν από τη συμμετοχή τους στους Ομίλους. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη χρήση έντυπων ερωτηματολογίων σε δείγμα 138 μαθητών του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, που επιλέχθηκαν με τη μέθοδο διαθέσιμου δείγματος. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η επιλογή ομίλου σχετίζεται αφενός με το προφίλ των συμμετεχόντων (φύλο, ηλικία, βαθμός απολυτηρίου, χόμπι), αφετέρου με ορισμέ-νους παράγοντες συμμετοχής (θέμα δραστηριότητας, καθηγητής-υπεύθυνος, ανάγκη για απόκτηση νέων φίλων). Επίσης, η συστηματική συμμετοχή των μαθητών εξαρτάται από τον παράγοντα συμμετοχής, ενώ σχετίζεται θετικά με την ανάπτυξη δεσμών μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Τέλος, διαπιστώθηκε σημαντική σχέση ανάμεσα στην ενθάρρυνση που οι μαθητές είχαν από το σχολείο για να συμμετάσχουν στο απογευ-ματινό πρόγραμμα ομίλων και στις θετικές επιπτώσεις που θεωρούν ότι αποκόμισαν από τη συμμετοχή τους.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

μέση εκπαίδευση
Μέση - Ελλάδα
Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος
Εκπαίδευση
δραστηριότητες σπουδαστών
ενδοσχολικοί όμιλοι δραστηριοτήτων

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-07-11


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.