Αντιστάσεις στην Εφαρμογή των Πολεοδομικών Θεσμών στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης του Προεδρικού Διατάγματος Χρήσεων Γης Ελαιώνα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Αντιστάσεις στην Εφαρμογή των Πολεοδομικών Θεσμών στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης του Προεδρικού Διατάγματος Χρήσεων Γης Ελαιώνα

Μανιουδάκη, Ασημίνα-Ελευθερία

Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια εντοπισμού των αντιστάσεων πουαντιμετωπίζονται κατά την εφαρμογή των πολεοδομικών θεσμών στην Ελλάδα. Σεαυτό το πλαίσιο, γίνεται η μελέτη περίπτωσης του προεδρικού διατάγματος χρήσεωνγης της πολεοδομικής περιοχής του Ελαιώνα, που ορίζει τις επιτρεπόμενεςδραστηριότητες στα οικοδομικά τετράγωνα τις περιοχής.Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται η εισαγωγή στους πολεοδομικούς θεσμούς τηςΕλλάδας: παρουσιάζονται οι σταθμοί της εξέλιξης του σχεδιασμού στο ελληνικόκράτος, τα σύγχρονα θεσμικά εργαλεία σχεδιασμού και γίνεται ο εντοπισμός τωναδυναμιών στην εφαρμογή τους με βάση τη βιβλιογραφία. Στο δεύτερο,περιγράφονται τα φυσικά χαρακτηριστικά και το τοπίο του Ελαιώνα, καθώς και τοιστορικό της εξέλιξης των χρήσεων γης που βρίσκονται στην περιοχή μελέτης. Στησυνέχεια παρατίθεται το ιστορικό των νομοθετικών ρυθμίσεων που καθορίζουν τιςχρήσεις γης στον Ελαιώνα, καταλήγοντας στο Π.Δ. του 1995. Η συγγραφή τουκεφαλαίου βασίστηκε και πάλι στην διαθέσιμη βιβλιογραφία, κυρίως σε ερευνητικέςμελέτες και άλλες εργασίες.Στο τρίτο κεφάλαιο, παρατίθενται οι προβλέψεις του Π.Δ. και οι στόχοι τουσχεδιασμού, σύμφωνα με τη μελέτη που οδήγησε στο σχεδιασμό του 1995. Επίσης,παρουσιάζεται ο επιφορτισμένος με την υλοποίηση του σχεδιασμού φορέας και οιοικονομικές προβλέψεις για την υλοποίηση αυτή. Τέλος, αναλύονται τροποποιήσεις-συμπληρώσεις του Π.Δ. 1995 και άλλες προτάσεις, κάποιες από τις οποίες έχουνκατοχυρωθεί νομικά, με κυριότερη αυτή της «Διπλής Ανάπλασης» στο Βοτανικό. Ηανάλυση αυτή έχει γίνει με τη βοήθεια των αντίστοιχων ΦΕΚ, αποφάσεις δημοτικώνσυμβουλίων, και απόψεις από τον ημερήσιο τύπο.Στο επόμενο κεφάλαιο, (4ο) γίνεται παρουσίαση των κοινωνικών καιοικονομικών χαρακτηριστικών του Ελαιώνα με έμφαση στα χαρακτηριστικά τηςοικονομικής δραστηριότητας της περιοχής. Εδώ αξιοποιείται υλικό από υφιστάμενεςμελέτες, κυρίως του Οργανισμού Αθήνας και του Ινστιτούτου ΠεριφερειακήςΑνάπτυξης.Τα επόμενα κεφάλαια (5ο και 6ο), έχουν συγγραφεί με τη βοήθεια πρωτογενώνδεδομένων, που προέκυψαν από τις επισκέψεις στην περιοχή μελέτης και συνομιλίεςxiiμε τους κατοίκους και τους τοπικούς επιχειρηματίες του Ελαιώνα. Στο 5ο κεφ.,παρουσιάζεται η μέχρι τώρα υλοποίηση του σχεδιασμού του 1995, μέσα απόφωτογραφίες της πολεοδομικής ενότητας που καταδεικνύουν τις υπάρχουσες χρήσειςγης, τις υποδομές, την κατάσταση των κτιρίων και προβλημάτων που εντοπίζονται.Επίσης αξιοποιήθηκαν στοιχεία από τις πολεοδομικές υπηρεσίες των 5 δήμων στουςοποίους χωρίζεται διοικητικά ο Ελαιώνας. Στο κεφάλαιο 6, αναλύονται οι απόψειςπου καταγράφηκαν από τους κατοίκους και επιχειρηματίες του Ελαιώνα, με τηνμέθοδο της συνέντευξης.Στη συνέχεια (κεφάλαιο 7), εξάγονται συμπεράσματα κυρίως από την ανάλυση των κεφαλαίων 2,4,5,6 (ιστορικό, οικονομικές μελέτες, εργασία πεδίου καισυνεντεύξεις), στην οποία διαφαίνεται ο χαρακτήρας του Ελαιώνα το 2013. Στησυνέχεια, εξετάζεται σε πιο βαθμό έχουν εφαρμοστεί οι προβλέψεις του σχεδιασμού(κεφ. 3), πόσο εξυπηρετεί τις υπάρχουσες οικονομικές δραστηριότητες, και ποιοιείναι οι λόγοι μη εφαρμογής στις περιπτώσεις που αυτό συμβαίνει, απαντώντας σταερωτήματα που τέθηκαν στην αρχή της εργασίας.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Χρήση γης

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-02


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.