Χρήση λογισμικών ανοικτού κώδικα στη διαχείριση δικτύων κοινής ωφέλειας. Μελέτη Περίπτωσης: Δίκτυο Ύδρευσης Δήμου Βόλου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Χρήση λογισμικών ανοικτού κώδικα στη διαχείριση δικτύων κοινής ωφέλειας. Μελέτη Περίπτωσης: Δίκτυο Ύδρευσης Δήμου Βόλου

Μαράτος, Νικόλαος-Ζαρείφης

Ο σκοπός εκπόνησης της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη εφαρμογήςΓ.Σ.Π για τη διαχείριση δικτύων κοινής ωφελείαςκαι συγκεκριμένα τουδικτύου Ύδρευσης τουΔ.Βόλου μέσω υπηρεσιών διαδικτύου με την χρήση λογισμικών ανοιχτού κώδικα.Η εργασία εστιάζεται στον σχεδιασμό και την δημιουργία της Χωρικής Βάσης Πληροφοριώνη οποία υλοποιήθηκε σε περιβάλλον PostgreSQLκαι της χωρικής επέκτασης τουPostGIS, στην οποία είναι αποθηκευμένα όλα τα στοιχειά του δικτύου τόσο τα λειτουργικά όσο και τα επιμέρους. Αυτό έδωσετη δυνατότητα κεντροποιημένης διαχείρισης των δεδομένων και παροχή όλης της λειτουργικότητας ενός ΣΔΒΔ. Στην συνέχεια αναπτύχτηκε Web Map Server για να επιτευχτεί η διαχείριση του δικτύου μέσω υπηρεσιών διαδικτύου, και συγκεκριμένα τουλογισμικού GeoServer, στον οποίο παραχωρήθηκε πρόσβαση στα δεδομένα τα οποία ήταν αποθηκευμένα στη χωρική βάση δεδομένων. Ακόμα έγινε ανάπτυξη Desktop και WEB εφαρμογής με την χρήση των λογισμικών QuantumGIS και Mapbender αντίστοιχα για να παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες της υπηρεσίας ύδρευσης να τα χρησιμοποιήσουν για την πρόσβαση στα δεδομένα που διατίθενται μέσω του MapServer. Το Desktop λογισμικό GIS παρέχει δυνατότητες στον χρήστη όπως επεξεργασία, ενημέρωση και ανάκτηση πληροφοριών το οποίο το καθιστά ένα απαραίτητο εργαλείο στη διαχείριση του δικτύου. Ενώ ο WEB client περιορίζεται μόνο στην ανάκτηση πληροφοριών.Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται αναλυτικά τεχνικά και μεθοδολογικά ζητήματα καθώς και γίνεται συστηματική περιγραφή του συστήματος σε επίπεδο λογικού και φυσικού σχεδιασμού.Η επιλογή της τεχνολογίας που χρησιμοποιήθηκε (opensource) για την ανάπτυξη του συστήματος ήταν τέτοια ώστε να ελαχιστοποιήσει–στο μέτρο του δυνατού–το κόστος και τις απαιτήσεις τεχνογνωσίας των χρηστών.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

GIS
Βάση Δεδ ομένων
Δίκτυα κοινής Ωφελείας
PostgreSQL
PostGIS
Λογισμικό Α νοικτού κ ώδικα
GeoServer
Βόλος
Mapbender
QuantumGIS
Δίκτυα Ύδρευσης

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-06-10


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.