Οπτικοποίηση τοπικών στατιστικών με χρήση συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Οπτικοποίηση τοπικών στατιστικών με χρήση συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών

Σαλονικίδη, Αθανασία

Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να μελετήσει τη σχέση μεταξύ ηλεκτρικής κατανάλωσης και Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) με σύγχρονες μεθόδους χωρικής ανάλυσης. Θα εξεταστεί ο βαθμός συσχέτισης μεταξύ της συνολικής ηλεκτρικής κατανάλωσης και του συνολικού ΑΕΠ, η ομοιογένεια ανάμεσα στους νομούς για κάθε μία από τις μεταβλητές, όπως και η διαχρονική μεταβολή των μεταβλητών ξεχωριστά και συνδυαστικά. Η ανάλυση πραγματοποιείται σε επίπεδο νομού στην Ελλάδα για τη χρονική περίοδο από το 2006 ως το 2011, την περίοδο πριν και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Η πηγή δεδομένων κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας είναι ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), συγκεκριμένα η Διεύθυνση Στρατηγικής & Ρύθμισης, ενώ τα δεδομένα για το ΑΕΠ προέρχονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν περιλαμβάνουν: μέτρηση βαθμού χωρικής αυτοσυσχέτισης, ολικούς και τοπικούς συντελεστές συσχέτισης καθώς και ολικούς και τοπικούς δείκτες μέτρησης ανισοτήτων. Για παράδειγμα, υπολογίζονται ολικοί και τοπικοί συντελεστές συσχέτισης Pearson, ο δείκτης ανισότητας Gini και ο χωρικός διαχωρισμός του, καθώς και ο ολικός συντελεστής συσχέτισης. Για τον υπολογισμό των τελευταίων στατιστικών, η εργασία χρησιμοποιεί το στατιστικό πακέτο lctools της R, ενώ για την παραγωγή των χαρτών και την οπτικοποίηση των δεδομένων, το πρόγραμμα ArcGIS της ESRI. Η ηλεκτρική κατανάλωση και το ΑΕΠ είναι δύο άμεσα συνδεόμενες μεταβλητές, όπως προκύπτει από τη διεθνή βιβλιογραφία: ένα κράτος με μεγάλη οικονομική ανάπτυξη και επομένως τεχνολογική ανάπτυξη, έχει την ανάγκη αλλά και την τάση για μεγαλύτερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Ηλεκτρική ενέργεια - κατανάλωση
Χωρική ανάλυση (Στατιστική)
Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν
Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
ΓΣΠ

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-07-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.