Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις της ικανότητας παιδιών σχολικής ηλικίας να εκφράζονται μέσα από το γραπτό λόγο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις της ικανότητας παιδιών σχολικής ηλικίας να εκφράζονται μέσα από το γραπτό λόγο

Τριανταφυλλοπούλου, Θεώνη

Πολλοί ερευνητές έχουν αποφανθεί για τη θετική συσχέτιση μεταξύ των πεποιθήσεων αυτό-αποτελεσματικότητας των μαθητών σχετικά με τις ικανότητές τους και των σχολικών επιδόσεων. Επίσης, παρόμοια ευρήματα επίδρασης στις επιδόσεις των μαθητών, έχουν αναδειχθεί για τη συναισθηματική νοημοσύνη και τις στάσεις των μαθητών απέναντι στα διάφορα σχολικά μαθήματα. Η παρούσα έρευνα εξέτασε τη σχέση μεταξύ συναισθηματικής νοημοσύνης, αυτό-αποτελεσματικότητας και στάσεων μαθητών προεφηβικής ηλικίας απέναντι στο γραπτό λόγο, με τις επιδόσεις τους στην παραγωγή γραπτού λόγου. Επιπλέον, ερευνήθηκε εάν οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την αυτό-αποτελεσματικότητα των μαθητών τους στη γραφή σχετίζονται με τις απόψεις των μαθητών και με τις επιδόσεις τους. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν 89 μαθητές, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης δημοτικών σχολείων, με μέσο όρο ηλικίας 11,46 έτη (τ.α.= 0,50). Χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια αυτό-αναφοράς για την αξιολόγηση της συναισθηματικής νοημοσύνης, της αυτό-αποτελεσματικότητας στην παραγωγή γραπτού λόγου και των στάσεων των μαθητών ως προς την παραγωγή γραπτού λόγου, ενώ και οι εκπαιδευτικοί των μαθητών συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση της αυτό-αποτελεσματικότητας των μαθητών τους στη γραφή. Για την αξιολόγηση των επιδόσεων των μαθητών στη γραπτή έκφραση δόθηκαν στην ερευνήτρια αντίγραφα εκθέσεων των μαθητών, τα οποία αξιολογήθηκαν βάσει κριτηρίων που συμφωνούν με το ελληνικό πρόγραμμα σπουδών. Τα αποτελέσματα έδειξαν θετική συσχέτιση μεταξύ της συναισθηματικής νοημοσύνης των μαθητών, των στάσεων τους απέναντι στη γραφή και των επιδόσεων τους στη γραφή. Επίσης, θετική συσχέτιση βρέθηκε μεταξύ των εκπαιδευτικών για την αυτό-αποτελεσματικότητα των μαθητών τους με τις επιδόσεις των μαθητών στην γραπτή έκφραση. Δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα για τη σχέση αυτό-αποτελεσματικότητας - επιδόσεων των μαθητών. Επιπλέον τα ευρήματα της έρευνας ανέδειξαν τη συναισθηματική νοημοσύνη ως προβλεπτικό παράγοντα για τις στάσεις, την αυτό-αποτελεσματικότητα και τις επιδόσεις των μαθητών, όπως επίσης και τις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την αυτό-αποτελεσματικότητα των μαθητών τους, για τις επιδόσεις των μαθητών. Με βάση τα ευρήματα, προτείνεται να ενσωματωθούν στο πρόγραμμα σπουδών όλων των βαθμίδων, δραστηριότητες παρέμβασης για την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης, της αυτό-αποτελεσματικότητας και των θετικών στάσεων των μαθητών ως προς τα εκπαιδευτικά αντικείμενα, αλλά και ως προς το σχολικό περιβάλλον.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Διαπροσωπική επικοινωνία στα παιδιά
Γραπτή επικοινωνία
Αυτεπάρκεια
Επικοινωνία στην εκπαίδευση
Επικοινωνία
Συναισθηματική νοημοσύνη
Παιδιά - Ψυχολογία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-07-17


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.