Η εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: η περίπτωση των εκπαιδευτικών της Αττικής

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Η εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: η περίπτωση των εκπαιδευτικών της Αττικής

Ντίλη, Αικατερίνη

Στα πλαίσια της διοικητικής επιστήμης, η εργασιακή ικανοποίηση αποτελεί σπουδαίο ζήτημα, το οποίο χρήζει έρευνας ακριβώς επειδή συντελεί στη βελτίωση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας των εργαζομένων. Στο χώρο της ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας, το συγκεκριμένο πεδίο παραμένει ασαφές, δεδομένου ότι οι εμπειρικές μελέτες που έχουν διεξαχθεί και οι οποίες αποσαφηνίζουν τους παράγοντες εργασιακής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών είναι λίγες και αναφέρονται κυρίως στη τριτοβάθμια εκπαίδευση.Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί να διερευνήσει βαθύτερα τους παράγοντες εξωτερικής εργασιακής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών. Η μελέτη περίπτωσης περιορίζεται στους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης της Αττικής. Η ποσοτική έρευνα διενεργείται με ερωτηματολόγιο που είναι δομημένο σε τέσσερις άξονες, οι οποίοι αντανακλούν τους τέσσερις παράγοντες εξωτερικής εργασιακής ικανοποίησης, σύμφωνα με τη βιβλιογραφική επισκόπηση. Πιο συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στο οργανωσιακό κλίμα, την ηγετική συμπεριφορά –παρακίνηση, τις ανταμοιβές – ηθικές και οικονομικές- και τις συνθήκες εργασίας, δηλαδή τις κτιριακές και τεχνολογικές υποδομές των εκπαιδευτικών μονάδων. Σε γενικές γραμμές, δεν καταγράφονται ακραίες τιμές αλλά αντίθετα καταγράφεται η τάση μέτριας ικανοποίησης των εκπαιδευτικών. Εφαρμόζοντας τη μέθοδο της παραγοντικής ανάλυσης προκύπτουν έξι παράγοντες: Παράγοντας 1: Ηγετική συμπεριφορά και παρακίνηση. Παράγοντας 2: Επικοινωνία της εκπαιδευτικής μονάδας. Παράγοντας 3: Υλικοτεχνική υποδομή. Παράγοντας 4: Σαφείς δομές και ιεραρχία της εκπαιδευτικής μονάδας. Παράγοντας 5: Αποδοτικός – δυναμικός χαρακτήρας της εκπαιδευτικής μονάδας. Παράγοντας 6: Οικονομικές ανταμοιβές.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

αμοιβές
ηγεσία
Παράγοντες εξωτερικής εργασιακής ικανοποίησης
Εκπαιδευτικοί - Επαγγελματική ικανοποίηση
Επαγγελματική ικανοποίηση
δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση
σχολική υποδομή
οργανωσιακό κλίμα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2011


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)