Το μέσο κοινωνικής δικτύωσης twitter ως πηγής εθελοντικής γεωγραφικής πληροφορίας για την εξαγωγή μακροσεισμικών παρατηρήσεων και την ανάπτυξη χαρτών μακροσεισμικής έντασης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Το μέσο κοινωνικής δικτύωσης twitter ως πηγής εθελοντικής γεωγραφικής πληροφορίας για την εξαγωγή μακροσεισμικών παρατηρήσεων και την ανάπτυξη χαρτών μακροσεισμικής έντασης

Αραποστάθης, Ευστάθιος

Αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής αποτελεί η διερεύνηση της καταλληλόλητας των μέσων κοινωνικών δικτύωσης ως πηγής εθελοντικής γεωγραφικής πληροφορίας για τη συλλογή πληροφοριών σχετικών με ένα συγγενές επιστημονικό πεδίο, αυτό της Σεισμολογίας, της Γεωγραφίας. Ειδικότερα, εξετάζεται η δυνατότητα παραγωγής χαρτών μακροσεισμικής έντασης από μακροσεισμικές παρατηρήσεις, που δημοσιεύονται από τα μέλη του κοινωνικού δικτύου twitter. Η διατριβή χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με την εθελοντική γεωγραφική πληροφορία και τις ιδιότητές της. Περιγράφονται δημοφιλείς πάροχοι και πηγές εθελοντικών γεωγραφικών δεδομένων. Γίνεται επίσης αναφορά σε έρευνες που αφορούν σε δεδομένα από το twitter και στις εφαρμογές τους. Εν συνεχεία, γίνεται περιγραφή βασικών εννοιών της σεισμολογίας και της μακροσεισμικής ενώ το πρώτο μέρος ολοκληρώνεται με την περιγραφή των παραδοσιακών μεθόδων συλλογής μακροσεισμικών παρατηρήσεων. Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζεται μεθοδολογία για τη συλλογή μακροσεισμικών παρατηρήσεων από εθελοντικά γεωγραφικά δεδομένα, προερχόμενα από το twitter. Η μεθοδολογία εφαρμόζεται σε δύο περιπτώσεις σεισμών. Στο σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014 με επίκεντρο τη Κεφαλονιά ML=5.9 και στο σεισμό της 17ης Νοεμβρίου 2014 με επίκεντρο τον Ευβοϊκό ΜL=5.2.Τα αποτελέσματα της μεθοδολογίας περιλαμβάνουν τέσσερις χάρτες μακροσεισμικής έντασης για κάθε περίπτωση σεισμού παραγόμενα από μακροσεισμικές παρατηρήσεις από tweets που δημοσιεύθηκαν εντός των πρώτων, έξι, δώδεκα, εικοσιτεσσάρων και σαρανταοκτώ ωρών από το κάθε σεισμικό γεγονός. Οι μακροσεισμικοί χάρτες αξιολογούνται βάσει σύγκρισης με χάρτες μακροσεισμικής έντασης, των ίδιων σεισμών, που δημοσιεύθηκαν από διεθνή ινστιτούτα. Πραγματοποιείται επίσης σύγκριση των παραγόμενων από τη μεθοδολογία χαρτών με χάρτες μακροσεισμικής έντασης παλαιότερων σεισμών με επίκεντρο στην ίδια ή σε κοντινή περιοχή. Σκοπός της σύγκρισης αυτής αποτελεί η ανίχνευση πιθανών ομοιοτήτων ως προς τη χωρική κατανομή της έντασης. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αποτελούν εμπειρική απόδειξη για την ορθότητα των χαρτών μακροσεισμικής έντασης που αναπτύχθηκαν από τη μεθοδολογία, την οποίαν και αναδεικνύουν ως μία αξιόπιστη εναλλακτική.

thesis
Διδακτορική Διατριβή (EL)
Doctoral Dissertation (EN)

Εθελοντική Γεωγραφική Πληροφορία
Νεογεωγραφία
Μακροσεισμική ένταση
Γεωπληροφορική
Χάρτες μακροσεισμικής έντασης

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-01-27


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.