Σύγκριση Διεθνών και Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Ωφελήματα εφαρμογής αυτών στη φορολογία εισοδήματος των Ανωνύμων Εταιριών (Α.Ε).

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Σύγκριση Διεθνών και Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Ωφελήματα εφαρμογής αυτών στη φορολογία εισοδήματος των Ανωνύμων Εταιριών (Α.Ε).

Κωνσταντίνου, Άννα

Στην παρούσα πτυχιακή μελέτη εξετάζονται τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π) και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π), συγκρίνονται και παρουσιάζονται τα ωφελήματα εφαρμογής αυτών στην φορολογία εισοδήματος των Ανωνύμων Εταιριών, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και σε πρακτικό με την εμπειρική μελέτη δυο εταιριών παροχής υπηρεσιών και των οικονομικών τους καταστάσεων. Η Ελληνική αγορά ως μια αγορά ενταγμένη στη Διεθνή, είναι ωφέλιμο να τηρεί τους διεθνείς κανόνες και αρχές που τη διέπουν (Δ.Λ.Π). Μέχρι σήμερα, χρησιμοποιούσε τους δικούς της κανόνες και νόμους (Ε.Λ.Π), χάνοντας όμως έτσι ένα σημαντικό ποιοτικό στοιχείο, αυτό της εξωστρέφειας, αλλά και πολλά ποσοτικά χαρακτηριστικά όπως: μειωμένες Αποσβέσεις, σύνολο Ακινητοποιήσεων Ενεργητικού μεγαλύτερο, πραγματική εικόνα των Παγίων και του Ενεργητικού, μεγαλύτερα Καθαρά Αποτελέσματα χρήσης προ φόρων καθώς και εξισορρόπηση της αυξανόμενης φορολογίας με τους αναβαλλόμενους φόρους. Τα Δ.Λ.Π στηρίζονται στις αρχές της διεθνούς αγοράς αποτελώντας παράλληλα και τον συνδετικό κρίκο με το ποιοτικό στοιχείο της εξωστρέφειας.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π), Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π), φορολογία εισοδήματος, ωφελήματα, Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε)

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-07-13


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.