Η ιστορία χρήσης της γης στο Μορφοβούνι Δήμου Πλαστήρα, Νομός Καρδίτσας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η ιστορία χρήσης της γης στο Μορφοβούνι Δήμου Πλαστήρα, Νομός Καρδίτσας

Τσιρέπα, Αναστασία

Η παρούσα πτυχιακή εργασία συντάχθηκε στα πλαίσια της φοίτησής μου στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο στο τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας . Στόχος είναι η μελέτη της αλλαγής χρήσης/κάλυψης της γης για την περιοχή του Μορφοβουνίου , ένα ορεινό χωριό , στο Δήμο Πλαστήρα του Νομού Καρδίτσας . Για την ολοκλήρωση της εργασίας , χρησιμοποιήθηκαν βιβλιογραφικές πληροφορίες , απογραφές της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής , καθώς και συνεντεύξεις με τους κατοίκους στην περιοχή μελέτης . Η χρήση των βιβλιογραφικών πληροφοριών είχε ως σκοπό την ανάδειξη των δημογραφικών , ιστορικών , πολιτισμικών και γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών της περιοχής μελέτης . Στη συνέχεια , συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν απογραφές της γεωργίας και της κτηνοτροφίας των τελευταίων δεκαετιών , για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις αλλαγές στη χρήση της γης , τόσο στο Μορφοβούνι όσο και στο Δήμο Πλαστήρα . Στο τελευταίο μέρος της μελέτης , παρουσιάζεται η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή μελέτης , με σκοπό την εξακρίβωση των στοιχείων που προέκυψαν από τις απογραφές που αναφέρθηκε ανωτέρω , όσον αφορά τη χρήση της γης , και την καταγραφή των αιτιών που συντέλεσαν στην αλλαγή της χρήσης/κάλυψης της γης στο πέρασμα των δεκαετιών .

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

αλλαγή χρήσης γης
προστασία περιβάλλοντος
Χρήση γης
Μορφοβούνι
γεωργική δραστηριότητα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-07-10


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.