Το ετήσιο δημόσιο και ιδιωτικό κόστος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η περίπτωση των Δήμων Περιστερίου, Ιλίου και Αγίας Βαρβάρας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Το ετήσιο δημόσιο και ιδιωτικό κόστος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η περίπτωση των Δήμων Περιστερίου, Ιλίου και Αγίας Βαρβάρας

Σωτηροπούλου, Πηνελόπη

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι ο προσδιορισμός του δημόσιου και ιδιωτικού κόστους της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στους Δήμους Περιστερίου, Ιλίου και Αγίας Βαρβάρας, κατά το σχολικό έτος 2012-2013. Αρχικά υπολογίζονται τα περιγραφικά στατιστικά για τις μεταβλητές του συνολικού δημόσιου κόστους, του κόστους μισθοδοσίας των εκπαιδευτικών και του κόστους κάλυψης των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων, τόσο σε απόλυτα μεγέθη όσο και ανά μαθητήΕν συνεχεία πραγματοποιήθηκε εκτίμηση του ιδιωτικού κόστους στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση των Δήμων Περιστερίου, Ιλίου και Αγίας Βαρβάρας. Η μέθοδος που επιλέχθηκε ήταν η συμπλήρωση ερωτηματολογίου από γονείς που τα παιδιά τους φοιτούσαν στο δημοτικό σχολείο. Οι παράγοντες που διερευνήθηκαν διακρίνονται σε δημογραφικού ενδιαφέροντος, που δίνουν πληροφορίες για το προφίλ των νοικοκυριών και οικονομικού ενδιαφέροντος, όπως το οικογενειακό εισόδημα και οι δαπάνες για την αγορά υπηρεσιών και αγαθών εκπαίδευσης. Από τη στατιστική επεξεργασία των κατανομών των μεταβλητών και τους ελέγχους συσχετίσεων μεταξύ τους συγκεντρώθηκαν πληροφορίες οι οποίες δίνουν σαφή εικόνα για το ιδιωτικό κόστος της εκπαίδευσης και τους μηχανισμούς που το διαμορφώνουν. Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης είναι τα εξής :1. Από τα στοιχεία της έρευνας για το δημόσιο κόστος προέκυψαν τα κάτωθι : Το ετήσιο μέσο συνολικό δημόσιο κόστος ανέρχεται περίπου σε 367 χιλ. € ανά σχολική μονάδα και σε 1.800 € ανά μαθητή. Η μέγιστη και ελάχιστη τιμή του ετήσιου συνολικού δημόσιου κόστους ανέρχονται σε 531 χιλ. € και σε 195 χιλ. € ανά σχολική μονάδα αντίστοιχα. Η μέγιστη και ελάχιστη τιμή του ετήσιου συνολικού δημόσιου κόστους ανά μαθητή ανέρχονται σε 3.000 € και σε 1.000 € αντίστοιχα.  Το ετήσιο μέσο δημόσιο κόστος μισθοδοσίας ανέρχεται περίπου σε 356 χιλ. € ανά σχολική μονάδα και σε 1.750 € ανά μαθητή. Η μέγιστη και ελάχιστη τιμή του ετήσιου δημόσιου κόστους μισθοδοσίας ανέρχονται περίπου σε 516 χιλ. € και σε 190 χιλ. € ανά σχολική μονάδα αντίστοιχα. Η μέγιστη και ελάχιστη τιμή του ετήσιου δημόσιου κόστους μισθοδοσίας ανά μαθητή ανέρχονται περίπου σε 2.900 € και σε 1.000 € αντίστοιχα.  Το ετήσιο μέσο δημόσιο κόστος κάλυψης των λειτουργικών δαπανών ανέρχεται περίπου σε 12.000 € ανά σχολική μονάδα και σε μόλις 50 € ανά μαθητή. Η μέγιστη και ελάχιστη τιμή του ετήσιου δημόσιου κόστους κάλυψης των λειτουργικών δαπανών ανέρχονται περίπου σε 30.000 € και σε 3.000 χιλ. € ανά σχολική μονάδα αντίστοιχα. Η μέγιστη και ελάχιστη τιμή του ετήσιου συνολικού δημόσιου κόστους ανά μαθητή ανέρχονται περίπου σε 3.000 € και σε 1.000 € αντίστοιχα.  Από τη διάκριση των δημοτικών σχολείων σε μεγάλα και μικρά προέκυψε ότι η ετήσια μέση τιμή του κόστους ανά μαθητή είναι 1.603 € για τα μεγάλα και 2.043 € για τα μικρά.2. Από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του ιδιωτικού κόστους προέκυψε ότι στους δήμους της έρευνας κάθε οικογένεια έχει κατά μέσο όρο 2 παιδιά, εκ των οποίων το 1,5 φοιτά στο δημοτικό σχολείο. Η ηλικία του πατέρα είναι κατά μέσο όρο 43 έτη και της μητέρας 38 έτη. Το μεγαλύτερο ποσοστό των γονέων, περίπου οι μισοί, είναι επιπέδου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ακολουθούν με υψηλό ποσοστό οι γονείς απόφοιτοι Λυκείου.3. Από τα οικονομικά στοιχεία του ιδιωτικού κόστους προέκυψε ότι το ετήσιο μέσο οικογενειακό εισόδημα είναι περίπου 22 χιλ. € και το ετήσιο μέσο συνολικό ιδιωτικό κόστος για υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι 1.590 περίπου €. Δεδομένου ότι σε κάθε οικογένεια υπάρχει κατά μέσο όρο 1,5 παιδιά που φοιτούν στο δημοτικό σχολείο, το μέσο ετήσιο κόστος για κάθε παιδί ανέρχεται περίπου στα 1060 €. Το μεγαλύτερο ετήσιο ιδιωτικό κόστος αφορά εκείνο για τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών (περίπου 423 €), των εξωσχολικών δραστηριοτήτων (περίπου 267 €) και των ιδιαίτερων μαθημάτων (περίπου 234 €).Οι προτάσεις πολιτικής που υποβλήθηκαν, δεδομένης της σπουδαιότητας του θέματος, έχουν σχέση με την καλύτερη οργάνωση των δομών της κεντρικής εξουσίας και την ανάπτυξη εφαρμογών και εργαλείων για την συστηματική παρακολούθηση του κόστους στην εκπαίδευση και την αξιοποίηση των δεδομένων για την χάραξη αποτελεσματικών πολιτικών με αποδοτική χρήση των δημόσιων πόρων.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Δημόσια σχολεία - Ελλάδα
Χρηματοδότηση της εκπαίδευσης
Κόστος πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Εκπαίδευση - Οικονομικές απόψεις - Ελλάδα
Δημογραφικά και οικονομικά στοιχεία του ιδιωτικού κόστους
εφαρμογές και εργαλεία παρακολούθησης και ανάλυσης του κόστους στην εκπαίδευση.
Κόστος ευκαιρίας
Κόστος κάλυψης των λειτουργικών αναγκών
Συνολικό και μέσο κόστος
Εκπαίδευση - Κόστος
Ιδιωτικά σχολεία - Ελλάδα
Κόστος μισθοδοσίας
Δημόσιες δομές
Δημόσιο και ιδιωτικό κόστος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Εκπαιδευτική πολιτική

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-05-05


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.