Αγωγή του Καταναλωτή: Σύνδεση ανάμεσα στην οικονομική εκπαίδευση και την καταναλωτική συμπεριφορά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Αγωγή του Καταναλωτή: Σύνδεση ανάμεσα στην οικονομική εκπαίδευση και την καταναλωτική συμπεριφορά

Μυλωνά, Ευαγγελία

Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τη σύνδεση μεταξύ οικονομικών γνώσεων και καταναλωτικής συμπεριφοράς ανάμεσα στους φοιτητές. Στο πρώτο μέρος της μελέτης, πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση για την αποτύπωση των ευρημάτων μεγάλου μέρους των υφιστάμενων ερευνών. Με βάση τα δεδομένα αυτά δημιουργήθηκε το ερωτηματολόγιο της έρευνας, το οποίο συμπληρώθηκε ολοκληρωμένα από 471 φοιτητές, με τους 199 να φοιτούν σε οικονομικές σχολές και 272 σε άλλους επιστημονικούς κλάδους. Η έρευνα έλαβε χώρα το διάστημα Ιούλιος-Σεπτέμβριος του 2014. Σημειώνεται ότι ο μέσος όρος των σωστών απαντήσεων στις ερωτήσεις οικονομικών γνώσεων είναι 46,7%, εύρημα που φανερώνει πως οι φοιτητές στην Ελλάδα παρουσιάζουν μέτριο προς χαμηλό επίπεδο οικονομικής παιδείας. Για την εμπειρική ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν υποδείγματα γραμμικών και ισομερών παλινδρομήσεων. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως υπάρχει θετική σύνδεση μεταξύ της φοίτησης σε οικονομικά τμήματα και του επιπέδου των οικονομικών γνώσεων των φοιτητών. Επιπλέον, παρατηρήθηκε θετική σχέση ανάμεσα στην αποτελεσματική καταναλωτική συμπεριφορά και στην παρακολούθηση σεμιναρίων οικονομικής διαχείρισης, ενώ, παράλληλα, βρέθηκε πως οι φοιτητές που είχαν παρακολουθήσει οικονομικά μαθήματα στο πανεπιστήμιο, χρησιμοποιούσαν με ορθότερο τρόπο τις πιστωτικές τους κάρτες. Συνεπώς, τα ευρήματα της παρούσας μελέτης συνηγορούν στην ύπαρξη σύνδεσης μεταξύ οικονομικών γνώσεων και καταναλωτικής συμπεριφοράς, εάν και προτείνεται η διεξαγωγή περαιτέρω ερευνών για την επιβεβαίωση των εν λόγω ευρημάτων που αφορούν τους Έλληνες φοιτητές.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Καταναλωτικές Στάσεις
Οικονομική Εκπαίδευση
Καταναλωτές - Ελλάδα
Εκπαίδευση καταναλωτών
Καταναλωτές
Οικονομικές Γνώσεις
Καταναλωτική Συμπεριφορά
Καταναλωτική συμπεριφορά
Φοιτητές

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-07-09


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.