Δημιουργία συστάσεων σε σύνθετους κοινωνικούς γράφους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Δημιουργία συστάσεων σε σύνθετους κοινωνικούς γράφους

Σιφακάκη, Ηλέκτρα

Οι σύγχρονες τάσεις των ψηφιακών αγορών για δημιουργία προσωποποιημένης εμπειρίας χρήσης προς τους πελάτες και η ανάγκη τους για ανατροφοδότηση από αυτούς, έχουν οδηγήσει στη ραγδαία ανάπτυξη πεδίου έρευνας που αφορά τα Συστήματα Συστάσεων. Τα Συστήματα Συστάσεων παράγουν συστάσεις για χρήστες προσδιορίζοντας αυτόματα τις προτιμήσεις τους.Στόχος της παρούσας διπλωματικής έρευνας είναι η μελέτη τεχνικών παραγωγής συστάσεων σε δεδομένα που αξιοποιούν την πληροφορία των ακμών φιλίας των χρηστών. Διενεργήθηκε η μελέτη τριών δημοφιλών τεχνικών συστάσεων συνεργατικού φιλτραρίσματος (user-based, item-based καιSingularValueDecomposition) και της μεθόδου popular. Η μέθοδος popularαποτέλεσε σημείο αναφοράς της ποιότητας των συστάσεων για τις υπόλοιπες μεθόδους.Ταυτόχρονα μέσα από την εργασία αξιολογούνται οι δυνατότητες και οι περιορισμοί του στατιστικού πακέτου ανοικτού κώδικα R.Συγκεκριμένα χρησιμοποιούμε το πακέτοrecommenderlab ως ολοκληρωμένη λύση παραγωγής συστάσεων. Αξιολογούμε πώς συνδέονται οι απαιτήσεις σε μνήμη και υπολογιστική ισχύ με τον όγκο των δεδομένων που καλούμε το σύστημα να διαχειριστεί, ώστε να παράξει συστάσεις. Στα συμπεράσματα της έρευνας, γίνεται η παρατήρηση των απαιτήσεων της R για πόρους σε μνήμη. Τέλος, δίνεται η εκτίμηση των αποτελεσμάτων των μεθόδων σε σύγκριση με την πυκνότητα των δεδομένων

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Σύνθετοι Κοινωνικοί Γράφοι
Μέτρα Αραιότητας Γράφων
Προσωποποιημένες Συστάσεις
Συνεργατικό Φιλτράρισμα
Συστήματα Συστάσεων

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-07-31


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.