Μεθοδολογία για την αποτίμηση της συνολικής (φυσικής και κοινωνικής) τρωτότητας παρακτίων περιοχών στις ακραίες θαλάσσιες διεργασίες μέσω της εφαρμογής της Γεωπληροφορικής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Μεθοδολογία για την αποτίμηση της συνολικής (φυσικής και κοινωνικής) τρωτότητας παρακτίων περιοχών στις ακραίες θαλάσσιες διεργασίες μέσω της εφαρμογής της Γεωπληροφορικής

Γρηγοριάδης, Αλέξανδρος

Μια από τις μεθόδους αποτίμησης των επιπτώσεων των θαλάσσιων διεργασιών στις παράκτιες περιοχές, η οποία χρησιμοποιείται ευρύτατα τα τελευταία χρόνια, είναι η μέθοδος του δείκτη παράκτιας ευαισθησίας η οποία συνεκτιμά τα φυσικά χαρακτηριστικά της παράκτιας ζώνης για την εξαγωγή συγκριτικών δεικτών για τα διάφορα τμήματα της ακτογραμμής. Οι επιπτώσεις στις ανθρώπινες κοινότητες από οποιοδήποτε φυσικό ή ανθρωπογενές γεγονός εξαρτώνται άμεσα από την κοινωνική τρωτότητα των επιμέρους ανθρώπινων κοινοτήτων. Οι σύγχρονες τάσεις αποτίμησης της κοινωνικής τρωτότητας, ειδικά στις Η.Π.Α., έχουν να κάνουν με την εξαγωγή αδιάστατων δεικτών μέσω της σύνθεσης μεταβλητών οι οποίες προέρχονται από δημογραφικά και άλλα πληθυσμιακά στοιχεία. Η σύνθεση του δείκτη παράκτιας ευαισθησίας CSI (CoastalSensitivityIndex) που αναφέρεται στα παράκτια φυσικά χαρακτηριστικά ενός τόπου και του δείκτη κοινωνικής τρωτότητας SVI (SocialVulnerabilityIndex) που αναφέρεται στα κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων που διαβιούν σε αυτόν τον τόπο, προσφέρει έναν σύνθετο δείκτη τρωτότητας του τόπου PVI (PlaceVulnerabilityIndex) ο οποίος εμπεριέχει τα φυσικά και τα κοινωνικά στοιχεία των δύο επιμέρους δεικτών. Έτσι μπορεί να γίνει μια συγκριτική αποτίμηση της επίδρασης που έχει στις ανθρώπινες κοινότητες ο συγκεκριμένος κίνδυνος ο οποίος οφείλεται στις παράκτιες θαλάσσιες διεργασίες. Σκοπός της εργασίας είναι η ταξινόμηση των ακτών της νήσου Μυκόνου ως προς την συνολική τρωτότητα που προέρχεται από τις θαλάσσιες διεργασίες και την κοινωνική τρωτότητα του πληθυσμού των οικισμών της. Η διαδικασία υπολογισμού των δεικτών, η χαρτογραφική απεικόνιση καθώς και η αποτίμηση των ποσοτικών και ποιοτικών αποτελεσμάτων γίνεται αξιοποιώντας τις δυνατότητες των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά
δείκτης κοινωνικής τρωτότητας
παράκτιες θαλάσσιες διεργασίες
δείκτης παράκτιας ευαισθησίας
δείκτης τρωτότητας του τόπου

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-07-21


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.