Περιβαλλοντική αξιολόγηση κύκλου ζωής της καλλιέργειας μήλων ορεινής Κορινθίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Περιβαλλοντική αξιολόγηση κύκλου ζωής της καλλιέργειας μήλων ορεινής Κορινθίας

Μπουραντάνη, Αντωνία

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για την Αξιολόγηση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) η οποία εφαρμόζεται για να εκτιμήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τα αγροτικά προϊόντα ή διαδικασίες.Σκοπός της εργασίας είναι η περιβαλλοντική αξιολόγηση κύκλου ζωής της καλλιέργειας μήλων στην περιοχή της ορεινής Κορινθίας, με την βοήθεια της μεθόδου ΑΚΖ και την χρήση του λογισμικού SimaPro5.1 και την μέθοδο CML Baseline 2000. Το αντικείμενο της έρευνας περιλαμβάνει τις δραστηριότητες και τις εισροές στην φάση της παραγωγής των μήλων.Στην εργασία παρουσιάζονται επίσης και συναφείς μελέτες που έχουν διεξαχθεί για την περιβαλλοντική αξιολόγηση της καλλιέργειας μήλων σε άλλες χώρες, καθώς επίσης και η καλλιέργεια μηλιάς στην Ελλάδα και τα συστήματα παραγωγής αυτής.Το βασικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι οι μεγαλύτερες επιπτώσεις που προκαλούνται από το εξεταζόμενο σύστημα είναι από την χρήση των λιπασμάτων για την καλλιέργεια. Η συνεισφορά τους στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι από τις παραγόμενες εκπομπές των συστατικών τους, και ιδιαίτερα του φωσφόρου και έχει ως αποτέλεσμα την ένταση του προβλήματος του ευτροφισμού και άλλων κατηγοριών επιπτώσεων με μικρότερες βέβαια τιμές Η κατάλληλη διαχείριση της λίπανσης είναι το σημείο αυτό το οποίο χρήζει βελτίωσης ώστε να έχουμε μια πιο φιλική προς το περιβάλλον καλλιέργεια μηλιάς, σε συνδυασμό πάντα με την απόδοση και την ποιότητα της παραγωγής

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Μήλα - Καλλιέργεια - Ελλάδα - Κορινθία (Νομός)
περιβαλλοντική αξιολόγηση
Κορινθία
Περιβαλλοντική αξιολόγηση
Κύκλος ζωής προϊόντος
Μήλα
διαχείριση καλλιέργειας
κύκλος ζωής
καλλιέργεια

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-28


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.