Η αξιολόγηση του δημιουργικού κλίματος στο δημοτικό σχολείο και πρακτικές ενδυνάμωσής του: Η περίπτωση του International Baccalaureate (Primary Years Programme)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2015 (EL)
Η αξιολόγηση του δημιουργικού κλίματος στο δημοτικό σχολείο και πρακτικές ενδυνάμωσής του: Η περίπτωση του International Baccalaureate (Primary Years Programme)

Χρονοπούλου, Ιωάννα

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διασαφηνίσει αρχικά τον όρο του δημιουργικού σχολικού κλίματος και να ορίσει τους παράγοντες που το διαμορφώνουν. Σε επόμενο στάδιο, επιδιώκει να αναλύσει το περιεχόμενο ενός προγράμματος παγκόσμιας εμβέλειας, του International Baccalaureat, για να διαπιστώσει αν οι αρχές, που αυτό προτείνει, συμβάλλουν στην ενίσχυση του δημιουργικού κλίματος των δημοτικών σχολείων. Με δεδομένο ότι το πρόγραμμα του ΙΒ εφαρμόζεται μόνο σε δύο ιδιωτικά δημοτικά στην Ελλάδα, στο τελικό στάδιο της έρευνας, επιχειρείται η διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών, για το αν θεωρούν το κλίμα στο σχολείο τους δημιουργικό, και η διάκριση τυχόν διαφορών ανάμεσα στο δημιουργικό κλίμα των δημόσιων και των ιδιωτικών δημοτικών σχολείων. Μέσα από την ανάλυση περιεχομένου του προγράμματος του ΙΒ, συμπεραίνουμε ότι παρόλο που δεν υπάρχει σαν ξεκάθαρος στόχος στη φιλοσοφία του προγράμματος η καλλιέργεια του δημιουργικού κλίματος, όλοι οι επιμέρους στόχοι του φαίνεται να συμβάλλουν σ’ αυτό. Επίσης, το πρόγραμμα του ΙΒ έχει συνέχεια και διάρκεια, και αντιπροσωπεύει το κοινό όραμα ενός σχολείου, σε αντιδιαστολή με τις μεμονωμένες πρακτικές ενός εκπαιδευτικού οι οποίες από μόνες του δε συνιστούν κλίμα σχολείου. Για τη διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών, κατασκευάσαμε ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των παραγόντων του δημιουργικού σχολικού κλίματος, το οποίο συμπλήρωσαν 143 δάσκαλοι δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Στα αποτελέσματα της έρευνας το δημιουργικό κλίμα εμφανίζεται λίγο πιο ενισχυμένο στα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία, κυρίως ως προς τον παράγοντα της διδασκαλίας και μάθησης.Επομένως, θα συνιστούσαμε σε όλα τα σχολεία την υιοθέτηση των σύγχρονων αρχών ενός δομημένου πλαισίου, όπως είναι το Πρόγραμμα του ΙΒ, προκειμένου όλοι οι εμπλεκόμενοί τους να προσανατολιστούν προς ένα δημιουργικό αποτέλεσμα και να συνεργαστούν για να το επιτύχουν.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Δημιουργικότητα
Κίνητρα στην εκπαίδευση
Διδασκαλία - Μεθοδολογία
δημιουργικό σχολικό κλίμα
σχολικό κλίμα
ΙΒ

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.