Η γεωγραφία της διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Η γεωγραφία της διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Παπαϊωάννου, Ελισάβετ

Η παρούσα πτυχιακή εργασία, με θέμα «Η Γεωγραφία της διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση» χωρίζεται σε δύο σκέλη.Στο πρώτο σκέλος, το οποίο αποτελείται από το 1ο και 2ο κεφάλαιο, γίνεται διεξοδική αναφορά στην έννοια της Αειφόρου Ανάπτυξης, στο πλαίσιο των αρχών που τη διέπουν καθώς επίσης και στη στρατηγική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για να την ενσωματώσει πλήρως σε όλες τις πολιτικές της. Ειδικότερα, στο 2ο κεφάλαιο αποτυπώνονται με σαφήνεια οι πολιτικές διαχείρισης των ΑΣΑ που έχει υιοθετήσει η ΕΕ καθώς επίσης και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί προκειμένου να πετύχει τους στόχους που έχει θέσει. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στο ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο που καθορίζει τις υποχρεώσεις των κρατών. Στο δεύτερο σκέλος, που αποτελείται από το 3ο, 4ο και 5ο κεφάλαιο, αναλύονται διεξοδικά τόσο οι μέθοδοι που εφαρμόζονται σε όλο το εύρος της ΕΕ στον τομέα της διαχείρισης των ΑΣΑ, όσο και οι συνολικές κατανομές αυτών. Συγκεκριμένα, στο 3ο κεφάλαιο, παρουσιάζονται εκτενώς τα συστήματα διαχείρισης των ΑΣΑ και αξιολογούνται τόσο ως προς την οικονομική, κοινωνική αλλά και περιβαλλοντική τους βιωσιμότητα. Επίσης, περιγράφονται αναλυτικά οι μέθοδοι βιολογικής και θερμικής επεξεργασίας των ΑΣΑ και σκιαγραφείται λεπτομερώς η λειτουργία των Χώρων Υγειονομικής Ταφής των Αποβλήτων (ΧΥΤΑ). Στο 4ο κεφάλαιο, παρατίθενται οι συνολικές ποσότητες των ΑΣΑ στο σύνολο της ΕΕ αλλά και σε κάθε χώρα χωριστά. Επίσης, παρουσιάζονται οι μέθοδοι που εφαρμόζονται ως επί το πλείστον και επιχειρείται η καταγραφή του κόστους που απαιτεί η κάθε μέθοδος για την εφαρμογή της. Στο 5ο κεφάλαιο αναλύονται τα απορρίμματα συσκευασίας και τα οργανικά απόβλητα, τα οποία αποτελούν δύο από τα σημαντικότερα ρεύματα αποβλήτων στο σύνολο των ΑΣΑ. Τέλος, στο 6ο κεφάλαιο, συνοψίζονται οι σημαντικότερες διαπιστώσεις που έγιναν στα προηγούμενα κεφάλαια και εξάγονται τα τελικά συμπεράσματα από την εργασία που εκπονήθηκε.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2006


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.