Η Ένταξη των Μεταναστών στην Ελληνική Αγορά Εργασίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η Ένταξη των Μεταναστών στην Ελληνική Αγορά Εργασίας

Κοσμάς, Πέτρος

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή εξετάζεται η ένταξη των μεταναστών στην ελληνική αγορά εργασίας. Για τη διατύπωση των ερευνητικών υποθέσεων, ελήφθησαν υπόψη οι θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις, όπως αυτές προέκυψαν από την εκτενή ανάλυση της διεθνούς βιβλιογραφίας.Στο πρώτο στάδιο, και αφού έχουν προηγηθεί η περιγραφική ανάλυση των ατομικών και εργασιακών χαρακτηριστικών των αλλοεθνών και γηγενών (Ελλήνων) εργαζομένων κι οι απλές περιγραφικές συγκρίσεις της μισθολογικής ανισότητας μεταξύ τους, εκτιμώνται τρεις εξισώσεις μισθών, διορθωμένες για μεροληψία από την επιλογή του δείγματος, στο πλαίσιο της θεωρίας του ανθρωπίνου κεφαλαίου. Στο δεύτερο στάδιο εξετάζονται ορισμένως οι μισθολογικές διαφορές μεταξύ των ελλήνων και των μεταναστών εργαζομένων, κατά προσδιοριστικούς παράγοντες, σύμφωνα με τη μεθοδολογία των Oaxaca and Ransom (1994), που επιτρέπει τον υπολογισμό των ερμηνευτικών μεταβλητών στην εκτιμηθείσα μέση μισθολογική διαφορά, όπως επίσης και του ανερμήνευτου μέσου μισθολογικού χάσματος. Με τη μέθοδο αυτή διερευνάται, επίσης, κατά πόσον το μέρος του εκτιμημένου ανερμήνευτου μισθολογικού χάσματος αποτελεί οικονομικό πλεονέκτημα των Ελλήνων και οικονομικό μειονέκτημα των μεταναστών. Όπως έδειξε η περιγραφική ανάλυση της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης (EU-SILC) της Ε.Σ.Υ.Ε. (2006-2007), οι διαδρομές ένταξης των μεταναστών είναι διαφορετικές για κάθε εθνοτική ομάδα στην ελληνική αγορά εργασίας. Επίσης, οι μετανάστες στην Ελλάδα έδειξαν υψηλή επαγγελματική αστάθεια και υψηλή επαγγελματική κινητικότητα.

thesis
Διδακτορική Διατριβή (EL)
Doctoral Dissertation (EN)

Κοινωνική ενσωμάτωση
Εθνοτικές Διακρίσεις
Οικονομετρικές Μέθοδοι
Εφαρμοσμένα Οικονομικά
Μεροληψία αυτό-επιλογής
Μετανάστες - Ελλάδα
Ανάλυση Μισθολογικών Διαφορών κατά προσδιοριστικούς παράγοντες Oaxaca and Ransom
Ενσωμάτωση (Κοινωνιολογία)
Οικονομικά της Εργασίας

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.