Ανάπτυξη εφαρμογής δημοτικού κτηματολογίου σύμφωνα με την οδηγία INSPIRE με τη χρήση τεχνολογιών γεωπληροφορικής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ανάπτυξη εφαρμογής δημοτικού κτηματολογίου σύμφωνα με την οδηγία INSPIRE με τη χρήση τεχνολογιών γεωπληροφορικής

Σοφιανόπουλος, Σοφιανός

Το Δημοτικό Κτηματολόγιο αποτελεί αναγκαία υποδομή για κάθε μέτρο ή δέσμη μέτρων πολιτικής γης, με στόχο την ορθολογικότερη, αποδοτικότερη και σύμφωνη με το δημόσιο συμφέρον χρήση και αξιοποίηση, με πρωταρχικό σκοπό τη διασφάλιση της περιουσίας των Ο.Τ.Α. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να χτίσει μια ευρωπαϊκή χωρική υποδομή στοιχείων πέρα από τα εθνικά όρια δημιούργησε την κοινοτική οδηγία INSPIRE, η οποία διαμορφώνει τα νομικά πλαίσια για τη δημιουργία και λειτουργία μιας υποδομής χωρικών πληροφοριών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, με σκοπό την εφαρμογή, παρακολούθηση και παροχή πληροφοριών. Η Κοινοτική οδηγία INSPIRE στις 17-04-2014 δημοσιεύει τις τεχνικές προδιαγραφές σχετικά με το «κτηματολογικό γεωτεμάχιο», όπου σύμφωνα με αυτές εναρμονίζεται η Κτηματολόγιο Α.Ε. μέσω των Τεχνικών προδιαγραφών του ΦΕΚ. 3370/ 2012. Έτσι, είναι σκόπιμο το Δημοτικό Κτηματολόγιο, προκειμένου να εναρμονιστεί με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της οδηγίας INSPIRE, να ακολουθήσει πιστά τις Τεχνικές προδιαγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου.Από την καταγραφή της Ακίνητης περιουσίας των Ο.Τ.Α. προκύπτει ένας μεγάλος όγκος δεδομένων, με αποτέλεσμα να καθίσταται αναγκαία η υλοποίηση μιας Βάσης Δεδομένων, η οποία θα δίνει την δυνατότητα αποθήκευσης, επεξεργασίας αλλά και αποδοτικής εκμετάλλευσης του τεράστιου όγκου των πληροφοριών που προκύπτουν. Σημαντική είναι επίσης και η καταχώρηση των χωρικών δεδομένων των ακινήτων σε μια Χωρική Βάση Δεδομένων, όπου με την βοήθεια κατάλληλων προγραμμάτων θα δίνεται η δυνατότητα οπτικοποίησης και επεξεργασίας των χωρικών δεδομένων.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Βάση Δεδομένων
Χωρική Βάση Δεδομένων
Γεωπληροφορική
Δημοτικό Κτηματολόγιο
INSPIRE

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-02-29


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.