Μοντελοποίηση της κατανομής βροχόπτωσης-απορροής για την υδρολογική λεκάνη του Μόρνου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Μοντελοποίηση της κατανομής βροχόπτωσης-απορροής για την υδρολογική λεκάνη του Μόρνου

Δαλακούρα, Γεωργία

Η παρούσα μελέτη ασχολείται με την εκτίμηση της απορροής για τη λεκάνη του ποταμού Μόρνου. Ο Μόρνος έχει συνολικό μήκος 70 km και αποστραγγίζει μία λεκάνη απορροής έκτασης περίπου 1000 km2. Πηγάζει από τις νότιες πλαγιές της Οίτης και καθώς κατεβαίνει στα νότια αποχετεύει τη λεκάνη. Καθορίζει τα όρια των επαρχιών Δωρίδας και Ναυπακτίας και χύνεται στα όρια Κορινθιακού και Πατραϊκού κόλπου, ανατολικά της Ναυπάκτου. Το κύριο αντικείμενο της εργασίας αυτής, είναι η προσομοίωση της απορροής και η πρόβλεψη για μία χρονική περίοδο. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται με την εφαρμογή του υδρολογικού μοντέλου HMETS στο εμπορικό λογισμικό της Matlab (έκδοση 2013a). Ειδικότερα, εξετάστηκαν όλες οι περιπτώσεις βαθμονόμησης που προκύπτουν με τη χρήση του αλγορίθμου βελτιστοποίησης DDS, για τις χρονοσειρές 2004-2007 και 2004-2008. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν τρεις διαφορετικές τιμές παραμέτρων και δύο συναρτήσεων, ώστε να εντοπιστεί το βέλτιστο αποτέλεσμα της βαθμονομημένης καμπύλης απορροής. Από την παραπάνω διαδικασία βρέθηκαν δύο ικανοποιητικά υδρογραφήματα, ένα για κάθε χρονοσειρά, με ποσοστά απόκλισης των βαθμονομημένων τιμών από τις πραγματικές λιγότερο από 20%. Οι τιμές των παραμέτρων που παρήχθησαν από κάθε συνδυαστική περίπτωση χρησιμοποιήθηκαν στην πρόβλεψη των επόμενων ετών. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν μία απόκλιση περίπου 15% στη μία περίπτωση και 20% στην άλλη, εξετάζοντας τα παραγόμενα υδρογραφήματα. Τέλος, έγινε μία προσπάθεια εκτίμησης πλημμυρικού κινδύνου για την περιοχή μελέτης, με βάση τα παραπάνω παράγωγα.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

HMETS
Βροχόπτωση
Απορροή
Προσομοίωση
Μόρνος

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-09


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.