Εφαρμογή για την ανάδειξη περιπατητικών μονοπατιών με χρήση των GIS στην γεωπληροφορική: η περίπτωση της Κύθνου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Εφαρμογή για την ανάδειξη περιπατητικών μονοπατιών με χρήση των GIS στην γεωπληροφορική: η περίπτωση της Κύθνου

Μαυριδάκη, Αναστασία

Η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώθηκε στη δημιουργία διαχειριστικών Desktop G.I.S. εργαλείων για τη ανάδειξη των περιπατητικών μονοπατιών. Επιπλέον παρέχει συγκεντρωμένες πληροφορίες και γεωγραφικά δεδομένα για το νησί της Κύθνου. Ως περιοχή μελέτης επιλέχθηκε η νήσος Κύθνος, καθώς υπάρχει προηγούμενη επιτόπια μελέτη για τα μονοπάτια της, γεγονός που κάνει συγκρίσιμα τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας και υπάρχουν έτοιμα γεωγραφικά δεδομένα. Αναλυτικότερα, αρχικά έγινε περιγραφή του θέματος και του ευρύτερου πλαισίου στο οποίο εντάσσεται ενώ παρατέθηκε και μια μικρή περιγραφή του σκοπού της εργασίας. Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε μια σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση για τον τουρισμό, τον εναλλακτικό - περιπατητικό τουρισμό, καθώς επίσης παρουσιάστηκαν χαρακτηριστικές εφαρμογές (web, mobile) που αφορούν τον περιπατητικό τουρισμό. Έπειτα έγινε περιγραφή της νήσου Κύθνου, παρουσιάστηκαν κάποια γεωγραφικά και δημογραφικά της χαρακτηριστικά της και έγινε μια σύντομη περιγραφή των περιηγητικών διαδρομών που ήδη υπάρχουν στο νησί. Ακολούθησε η ανάλυση της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε για τη δημιουργία των εργαλείων διαχείρισης των περιπατητικών μονοπατιών και οργάνωσης των δεδομένων. Έγινε αναλυτική περιγραφή χρήσης του Model Builder και της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος εργασίας. Κρίθηκε απαραίτητη η ανάλυση των αποτελεσμάτων όλων των εργαλείων και αξιολόγηση αυτών . Στο παράρτημα παρουσιάζεται ένα σύντομο εγχειρίδιο χρήσης (manual) των διαθέσιμων εργαλείων. Στη παρούσα εργασία γίνεται σαφές ότι ο τομέας της Γεωπληροφορικής και των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών συνδυάζονται άρρηκτα, ώστε να δημιουργηθεί ένα απλοποιημένο και εύχρηστο περιβάλλον εργασίας για τον τελικό χρήστη, λύνοντας ερωτήματα χωρικής ανάλυσης όπως δημιουργία νέων δρομολογήσεων και υπολογισμός χρονοαποστάσεων.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

μονοπάτια
Model Builder
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
Κύθνος
Περιπατητικός τουρισμός

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-09


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.