Αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης περιβαλλοντικών συνιστωσών και γενετικής σύστασης σε δείκτες σκελετικής υγείας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης περιβαλλοντικών συνιστωσών και γενετικής σύστασης σε δείκτες σκελετικής υγείας

Κάβουρα, Ελένη

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να αξιολογήσει την αλληλεπίδραση περιβαλλοντικών συνιστωσών και γενετικής σύστασης σε δείκτες σκελετικής υγείας σε συγκεκριμένο πληθυσμό ενήλικων από την Ελλάδα. Δείκτες σκελετικής υγείας αποτελούν τα επίπεδα της οστικής μάζας, όπως αυτή εκτιμάται με την μέθοδο της οστικής υπερηχομετρίας στην πτέρνα. Ο περιβαλλοντικός παράγοντας που αξιολογείται είναι η φυσική δραστηριότητα και ο γενετικός παράγοντας είναι ο πολυμορφισμός rs11520772 του γονιδίου ΤΑΧ1ΒΡ1. Επιπλέον εξετάστηκε η σχέση των επιπέδων της 25-υδρόξυ-βιταμίνηςD στο ορό με τους δείκτες οστικής υπερηχομετρίας. Στο συνολικό δείγμα ο επιπολασμός της ανεπάρκειας βιταμίνης D βρέθηκε ίσος με 53,3 % (25-υδροξυ-βιταμίνη D ορού <20ng/ml ή <50nmol/L). Δεν προέκυψε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της 25-υδροξυ-βιταμίνης D και επιπέδων της στον ορό με τους δείκτες οστικής υπερηχομετρίας. Αναφορικά με την άσκηση, αναδείχθηκε στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση των ωρών καθιστικής δραστηριότητας με τον δείκτη SOS, λαμβάνοντας υπόψη και συγχυτικούς παράγοντες (p=0,028). Επιπλέον αναδείχτηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση των γονοτύπων του πολυμορφισμού rs11520772 (p=0,009) με τον δείκτη SOS. Τελικώς φάνηκε πως ο δείκτης οστικής υπερηχομετρίας SOS στην πτέρνα, για κάθε ώρα καθιστικής δραστηριότητας που πραγματοποιείται υφίσταται επιπλέον μείωση, κατά 12,45 m/s, στο άτομο με ένα αλληλόμορφο κινδύνου (AT), σε σχέση με ένα άτομο που δεν φέρει αλληλόμορφο κινδύνου (AA) (p=0,045). Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε ως p< 0,05.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

25-υδρόξυ-βιταμίνη D
SOS
BUA
φυσική δραστηριότητα
ΤΑΧ1ΒΡ1

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.