Εφαρμογή συστημάτων γεωργίας ακριβείας στον αγροτικό χώρο στο πλαίσιο της βιωσιμότητας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Εφαρμογή συστημάτων γεωργίας ακριβείας στον αγροτικό χώρο στο πλαίσιο της βιωσιμότητας

Γραμματικός, Ιωαννης

Στην παρούσα διπλωματική μελέτηαναλύεται η γεωργία ακριβείας(Precision Agriculture-Farming) όπουαποτελεί μια νέα καινοτομικήπροσέγγιση και εφαρμογή τηςσύγχρονης τεχνολογίας στηναγροτική παραγωγή με ευοίωνεςπροοπτικές τόσο από οικονομικήςόσο και από περιβαλλοντικήςάποψης. Στην μελέτη αυτήδιερευνάται η δυνατότηταεφαρμογής συστημάτων γεωργίαςακριβείας στον αγροτικό χώρογενικότερα και ειδικότερα στηνΕλλάδα, το κόστος εφαρμογής και ταοικονομικά αποτελέςματα πουπροκύπτουν από την εφαρμογή της.Η έρευνα πραγματοποιείται στοπλαίσια της πτυχιακής μου εργασίαςκαι στηρίζεται τόσο σε στοιχεία πουελήφθησαν κατά τα πρώτα χρόνιαεφαρμογής της τεχνικής αυτής στηχώρα μας, όσο και σε στοιχείαμελετών, βιβλιογραφιών καιεφαρμογών άλλων χωρών πουεφαρμόζουν ήδη, όπου τααποτελέςματα εμφανίζονταιενθαρρυντικά. Στην παρούσαεργασία θα παρουσιαστεί η χρήσητης τεχνολογίας με συστήματαακριβείας και η επίδραση τηςγεωργικής πρακτικής στο περιβάλλονμε έμφαση στη βιωσιμότητα. Θαυπάρξουν δυο σκέλη: A)το πρώτο τοθεωρικό με τρία κεφάλαιααναλύοντας τις κύριες αρτηρίες τουτίτλου της μελέτης και Β) το πρακτικόμέρος. Στο πρώτο κεφάλαιο θααναλυθεί η αειφορία και γενικά ταγεωργικά συστήματα καλλιέργειας.Στο δεύτερο κεφάλαιο θα αναλυθούνοι έννοιες της βιώσιμης ανάπτυξη καιτης βιωσιμότητας. Στο τρίτοκεφάλαιο θα αναλυθεί η χρήση τηςγεωργίας ακριβείας από όλες τιςπλευρές και επίσης η χρήση τηςγεωργίας αυτής στην Ελλάδα. Στοπρακτικό μέρος-ενότητα της μελέτηςθα υπάρξει πρόγραμμα που είναι σεεφαρμογή hydrosenses, θαασχοληθούμε με την πορεία και τααποτελέσματα αυτού και η ανάλυσητου προγράμματος hydrosenses στονθεσσαλικό κάμπο . Καθώς επίσης σεαυτό το πρακτικό μέρος θα υπάρχεικαι μια συνέντευξη. Τέλος θααξιολογηθούν τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας και θα προταθούνκάποιες πιθανές εναλλακτικές λύσεις και δράσεις, εξοπλισμού και λογισμικού με τηνωφέλεια που προκύπτει από τη μείωση του κόστους των εισροών.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

βιωσιμότητα
Συστήματα παραγωγής
τεχνολογία
γεωργία ακριβείας

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-22


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.