Ποσοτική γεωμορφολογική ανάλυση του υδρογραφικού δικτύου του Ληθαίου ποταμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ποσοτική γεωμορφολογική ανάλυση του υδρογραφικού δικτύου του Ληθαίου ποταμού

Ευσταθίου, Γεώργιος

Η πτυχιακή αυτή εργασία έχει ως αντικείμενο την ποσοτική γεωμορφολογική ανάλυση του υδρογραφικού δικτύου του Ληθαίου ποταμού. Επίσης, μελετήθηκαν τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του υδρογραφικού δικτύου. Για την σκιαγράφηση του κλίματος της περιοχής αναλύθηκαν τα κλιματικά στοιχεία της βροχόπτωσης και της θερμοκρασίας του αέρα.Στο πλαίσιο της ποσοτικής γεωμορφολογικής μελέτης το δίκτυο αναλύθηκε σύμφωνα με τον 1ο και 2ο νόμο του Horton (1945) και εκτιμήθηκαν οι ιδανικές τιμές όσον αφορά τον αριθμό των κλάδων και το μέσο μήκος των κλάδων (καθαρό και αθροιστικό), ανά τάξη και διερευνήθηκε η σχέση μεταξύ πραγματικών και ιδανικών τιμών. Η σχέση αυτή έδειξε αρνητικές αποκλίσεις που δείχνουν ελλιπή ανάπτυξη τόσο του αριθμού των κλάδων όσο και του μήκους τους γεγονός που οδηγεί στη διαπίστωση ότι το υδρογραφικό δίκτυο διανύει το στάδιο νεότητας στη μεγαλύτερη έκτασή του. Επιπλέον μελετήθηκαν οι παράμετροι της υδρογραφικής υφής και η κλίση των λεκανών 4ης τάξης, υπολογίζοντας τις μορφομετρικές παραμέτρους της υδρογραφικής πυκνότητας (D) και συχνότητας (F) και των κλίσεων των κλιτύων των λεκανών απορροής (S%). Για τη διερεύνηση της γεωγραφικής κατανομής των μορφομετρικών αυτών παραμέτρων κατασκευάστηκαν και οι αντίστοιχοι χάρτες (εικόνες 17, 18, 19) και αναλύθηκαν συγκριτικά με τη λιθολογία της περιοχής. Διαπιστώθηκε ότι η τεκτονική δομή, η λιθολογία των σχηματισμών της περιοχής και η επίδραση των εξωγενών διεργασιών όπως η διάβρωση, η μεταφορά και η απόθεση έχουν επηρεάσει σημαντικά την εξέλιξη του υδρογραφικού δικτύου και την μορφολογία του αναγλύφου της λεκάνης απορροής.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

νόμοι Horton
τεκτονική
Ληθαίος Ποταμός
Νομός Θεσσαλίας
γεωμορφολογική ανάλυση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-23


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.