Η συμβολή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων: η περίπτωση της Άρτας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η συμβολή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων: η περίπτωση της Άρτας

Καραμπά, Μαρία Ε.

Η παρούσα εργασία συντάχθηκε γενικότερα στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Στόχος της είναι η διερεύνηση και η ανάλυση των παραγόντων που συμβάλλουν στη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Άρτας σε σχέση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της πόλης. Προκειμένου να επιτευχθεί συγκεκριμένα ο σκοπός της διπλωματικής μελέτης, πραγματοποιήθηκε η διάρθρωσή της σε εννέα κεφάλαια. Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη, τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που περιλαμβάνει τα οχτώ πρώτα κεφάλαια και την έρευνα που αναλύεται στο τελευταίο κεφάλαιο της διπλωματικής μελέτης. Αρχικά, στο πρώτο κεφάλαιο παρατίθεται η έννοια της Βιώσιμης Ανάπτυξης, δίνονται οι ορισμοί για την Τοπική και την Περιφερειακή Ανάπτυξη, ενώ τονίζεται η σημαντικότητα της βιωσιμότητας στον τομέα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Επιπλέον, στο δεύτερο κεφάλαιο επισημαίνονται ο ορισμός, η σημασία και η χρησιμότητα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται οι κατηγορίες, τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα και τα προβλήματά τους. Ταυτόχρονα, στο τέταρτο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Ακόμη, το πέμπτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τη σχέση που έχουν οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με την ανταγωνιστικότητα. Επιπρόσθετα, στο έκτο κεφάλαιο γίνεται μια εκτενής αναφορά στις μορφές χρηματοδότησης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Συνεχίζοντας, γενικά στο έβδομο κεφάλαιο αναλύεται η σχέση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με το marketing. Ωστόσο, στο όγδοο κεφάλαιο αναφέρεται η γνωριμία με την πόλη. Γίνεται μια ιστορική αναδρομή, προσδιορίζονται τα γεωγραφικά, διοικητικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά της και τέλος παρουσιάζεται το οικονομικό προφίλ της Άρτας. Τέλος, το ένατο κεφάλαιο περιλαμβάνει την εμπειρική ανάλυση, που έγινε με τη διακίνηση 160 ερωτηματολογίων και η εργασία ολοκληρώνεται με τα διεξαγόμενα συμπεράσματα και τις ειδικότερες προτάσεις για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Αειφορική ανάπτυξη - Ελλάδα - Άρτα (Νομός) - Άρτα
Τοπική ανάπτυξη - Ελλάδα - Άρτα (Νομός)
Βιώσιμη
Επιχειρήσεις, Μικρομεσαίες - Ελλάδα - Άρτα (Νομός) - Άρτα
Πόλεις
Ανάπτυξη
Μικρομεσαίες
Περίπτωση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-28


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.