Σχεδιασμός και εφαρμογή εκπαιδευτικού προγράμματος για το νηπιαγωγείο με θέμα τη βιώσιμη κατανάλωση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Σχεδιασμός και εφαρμογή εκπαιδευτικού προγράμματος για το νηπιαγωγείο με θέμα τη βιώσιμη κατανάλωση

Μπάρδη, Στυλιανή

Τα τελευταία χρόνια η παγκόσμια κοινότητα αναζητά τρόπους σύζευξης της οικονομικής-αναπτυξιακής δραστηριότητας του ανθρώπου και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και των λειτουργιών του, λόγω της ανησυχητικής τροπής των πραγμάτων στον πλανήτη. Αναμφισβήτητα οι καθημερινές δραστηριότητες των ατόμων σε οποιοδήποτε μέρος της γης επηρεάζουν την κατάσταση του περιβάλλοντος τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρύτερο επίπεδο. Ένας τρόπος για την αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών είναι η βιώσιμη κατανάλωση, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή κάθε ατόμου σε τρείς συγκεκριμένες διαδικασίες: τη μείωση (της κατανάλωσης), την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση (3R: reduce, reuse, recycle). Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια οικειοποίησης παιδιών νηπιαγωγείου με τις τρείς αυτές διαδικασίες ώστε να διαπιστωθεί ο βαθμός κατανόησης τους αρχικά και έπειτα ο πιθανός προσανατολισμός καθημερινών συνηθειών τους σε σχέση με αυτές. Στο θεωρητικό μέρος, γίνεται μια συνοπτική προσέγγιση της βιώσιμης κατανάλωσης ως έννοιας και της πορείας της στο χρόνο ενώ στη συνέχεια επιχειρείται η συσχέτισή της με το πρότυπο των 3R. Στο ερευνητικό μέρος, παρατίθεται αναλυτικά η όλη διαδικασία της έρευνας δράσης που πραγματοποιήθηκε. Η έρευνα αυτή διεξήχθη με την υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα τη βιώσιμη κατανάλωση στο νηπιαγωγείο, και οργανώθηκε σε τρείς επιμέρους δράσεις (ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση, μείωση- 3R) με συγκεκριμένες κάθε φορά εκπαιδευτικές μεθόδους και διαδικασίες αξιολόγησης των δράσεων αυτών αλλά και του συνόλου του προγράμματος. Τα συμπεράσματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας μπορούν να υιοθετήσουν στάσεις και συμπεριφορές για την προστασία του περιβάλλοντος με κατάλληλα διαμορφωμένες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Εκπαίδευση καταναλωτών
επαναχρησιμοποίηση
προσχολική εκπαίδευση
Βιώσιμη κατανάλωση
μείωση
Παιδιά ως καταναλωτές
ανακύκλωση
Καταναλωτική συμπεριφορά

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-04-04


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.