Βιώσιμη οικονομική τουριστική ανάπτυξη της Καλαμάτας. Μελέτη περίπτωσης :Τουρισμός

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Βιώσιμη οικονομική τουριστική ανάπτυξη της Καλαμάτας. Μελέτη περίπτωσης :Τουρισμός

Βουτσάς, Βασίλης

Η παρούσα μεταπτυχιακή μελέτη έχει ως σκοπό να περιγράψει το φαινόμενο του τουρισμού και κατά πόσο αυτός συμβάλλει στην βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη του δήμου Καλαμάτας. Συγκεκριμένα, στόχος ήταν να διερευνηθεί αν η τουριστική ανάπτυξη στον δήμο συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη της περιοχής και αν βελτιώνει ή επηρεάζει τη ζωή των κατοίκων και των επιχειρηματιών.Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη, τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και την έρευνα. Στο πρώτο μέρος της εργασίας παρατίθενται αναλυτικά κάποια στοιχεία σχετικά με τον όρο «ανάπτυξη» καθώς επίσης και κάποιοι ορισμοί για την τοπική, τη βιώσιμη και την κοινοτική ανάπτυξη. Παρατίθενται επίσης κάποιες γενικές πληροφορίες για τον δήμο Καλαμάτας και για τα σημεία του νομού που αποτελούν πόλο έλξης για τους τουρίστες. Επίσης, γίνεται και μια εκτεταμένη αναφορά για τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Τέλος, αναφέρονται οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει η τουριστική ανάπτυξη στους τομείς της οικονομία, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος είτε αυτές είναι θετικές είτε αρνητικές.Όσον αφορά το δεύτερο μέρος της εργασίας, δηλαδή την μεθοδολογία της έρευνας, βασίζεται στη διακίνηση δύο διαφορετικών ερωτηματολογίων τα οποία συντάχτηκαν από τον γράφοντα και μοιράστηκαν σε ένα τυχαίο δείγμα ατόμων, από τους οποίους συλλέχτηκαν συνολικά 430 πλήρως ολοκληρωμένα ερωτηματολόγια. Τα ερωτηματολόγια εμπεριείχαν ερωτήσεις που αποσκοπούσαν στη συλλογή δημογραφικών και τουριστικών στοιχείων καθώς επίσης και στοιχείων που αφορούσαν την επίδραση του τουρισμού στην οικονομία, στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Μετά τη συλλογή και την επεξεργασία των ερωτηματολογίων έγινε η διεξαγωγή των συμπερασμάτων μέσω παλινδρομήσεων. Από τη διεξαγωγή της έρευνας συμπεράναμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των ερωτηθέντων θεωρεί ότι ο τουρισμός έχει πολλά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη καθώς ευνοεί το εισόδημα και βελτιώνει την ποιότητα ζωής των κατοίκων αλλά και των επιχειρηματιών της ευρύτερης περιοχής.Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι ο τουρισμός δημιουργεί παράλληλα υποβάθμιση και αλλαγές στο φυσικό τοπίο και παράλληλα παρουσιάστηκαν προτάσεις βελτίωσης για την περαιτέρω ανάπτυξη του δήμου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι βασικοί προσδιοριστικοί παράγοντες που κάνουν τον επισκέπτη να επισκεφτεί την Καλαμάτα είναι η απόσταση δύο ωρών από αστικό κέντρο, ο αριθμός ταξιδιών, τα άτομα που ακολουθούν τον τουρίστα, η παραμονή με αμάξι, τα ναρκωτικά και η πληροφόρηση που παίρνει ο επισκέπτης από το διαδίκτυο. Η πλειοψηφία του δείγματος ήταν γυναίκες, άτομα απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδιωτικοί υπάλληλοι με χαμηλό εισόδημα και ελληνικής εθνικότητας.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

τουρισμός
Τουρισμός - Ελλάδα - Μεσσηνία (Νομός) - Καλαμάτα
Τοπική ανάπτυξη - Ελλάδα
Βιώσιμη ανάπτυξη
Τοπική ανάπτυξη - Ελλάδα - Μεσσηνία (Νομός)
Τουρισμός - Ελλάδα - Μεσσηνία (Νομός)
οικονομική ανάπτυξη
Καλαμάτα
Τοπική ανάπτυξη - Ελλάδα - Μεσσηνία (Νομός) - Καλαμάτα
Τουρισμός - Ελλάδα
Οικονομική ανάπτυξη - Ελλάδα - Μεσσηνία (Νομός) - Καλαμάτα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.