Ξύλινες κατοικίες και βιώσιμη ανάπτυξη: η περίπτωση του Δήμου Καρπενησίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΞύλινες κατοικίες και βιώσιμη ανάπτυξη: η περίπτωση του Δήμου Καρπενησίου

Κωνσταντοπούλου, Παναγιώτα

Βασική επιδίωξη στην παρούσα μελέτη, αποτέλεσε η διερεύνηση των οικολογικώνχαρακτηριστικών των ξύλινων κατοικιών του Δήμου Καρπενησίου και η συμβολή αυτώνστην βιώσιμη κτιριακή λειτουργία της υπό εξέταση περιοχής. Η αξιολόγηση των ξύλινωνκατοικιών διεξήχθη βάση της απόδοσης τους σε τρεις διαστάσεις: (α) την περιβαλλοντική, (β)την οικονομική και (γ) την κοινωνική. Έχοντας ως βάση τις παραπάνω διαστάσεις και τουςστόχους του οικολογικού σχεδιασμού καθώς και τη συμβολή αυτών στη μείωση τωναρνητικών επιπτώσεων της βιομηχανίας κατασκευών, η μελέτη κινήθηκε στα πλαίσια τωνσυγκεκριμένων στόχων περιλαμβάνοντας τις εξής θεματικές υποκατηγορίες: (1)αποδοτικότερη αξιοποίηση της γης και ελαχιστοποίηση της διατάραξης του φυσικούπεριβάλλοντος, (2) μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και αποδοτικότερη χρήση της, (3)μείωση της κατανάλωσης μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων, (4) προστασία του πόσιμουύδατος, (5) ελαχιστοποίηση αποβλήτων και (6) βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικούπεριβάλλοντος και προστασία της ανθρώπινης υγείας. Επίσης, αξιολογήθηκαν, από τουςχρήστες ξύλινων κατοικιών, κάποια από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά κτιριακώναπαιτήσεων οικολογικής δόμησης της ξύλινης έναντι της συμβατικής κατοικίας, τα οποίασυντελούν στην βιωσιμότητα των κατασκευών στέγασης. Τέλος, διερευνήθηκαν τα πιθανάεμπόδια που αντιμετωπίζει ο κλάδος καθώς και οι προοπτικές ανάπτυξης του. Για τον σκοπόαυτό, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε 43 ιδιοκτήτες ξύλινων κατοικιών του ΔήμουΚαρπενησίου, την περίοδο Απρίλιος-Μάιος 2014. Η περιγραφική στατιστική αποτέλεσε τηνχρησιμοποιούμενη μέθοδο για την εκτίμηση των αποτελεσμάτων.Από τα εμπειρικά αποτελέσματα, όσον αφορά την περιβαλλοντική, την οικονομική καικοινωνική διάσταση του οικολογικού χαρακτήρα των ξύλινων κατοικιών της ευρύτερηςπεριοχής του Δήμου Καρπενησίου, προέκυψε ότι, οι υπό μελέτη κατοικίες καλύπτουν στονμεγαλύτερο βαθμό, τους στόχους του οικολογικού σχεδιασμού που είχαν τεθεί αρχικά,συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην βιώσιμη κτιριακή λειτουργία της υπό μελέτηπεριοχής. Ενώ το ξύλο και οι ιδιότητες που το χαρακτηρίζουν, ως δομικό υλικό,διαδραμάτισαν ουσιαστικό ρόλο στην ικανοποίηση των κριτηρίων που εξετάστηκαν, ηορθολογική, οικολογική και υπεύθυνη συμπεριφορά των χρηστών ξύλινων κατοικιώναποτέλεσε το σημαντικότερο παράγοντα έκβασης των αποτελεσμάτων αυτών.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Κτήρια - Περιβαλλοντική μηχανική
Προδιαγραφές
Οικολογία - Ελλάδα
Ξύλινες Κατοικίες
Οικολογικός Σχεδιασμός
Αντιλήψεις
Ανθεκτικότητα
Εμπόδια
Προστασία
Βιωσιμότητα
Συντήρηση
Κατοικίες - Ελλάδα - Αττική (Νομός)
Κατοικίες
Κτήρια - Εξοικονόμηση ενέργειας


2014


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.