Βιολογικά προϊόντα και πρότυπα ποιότητας: η εξέλιξη των βιολογικών λαϊκών αγορών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Βιολογικά προϊόντα και πρότυπα ποιότητας: η εξέλιξη των βιολογικών λαϊκών αγορών

Τουλιάς, Σωκράτης

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το θέμα των προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας στην Ελλάδα, αλλά και σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς και τη διαδικασία πιστοποίησης των εν λόγω προϊόντων. Επίσης, γίνεται προσπάθεια εντοπισμού των παραγόντων που προσδιορίζουν την κατανάλωση των βιολογικών προϊόντων με την διεξαγωγή πρωτογενούς έρευνας. Η εργασία περιλαμβάνει δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται θεωρητική προσέγγιση του θέματος. Συγκεκριμένα, το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή των εννοιών που αφορούν στην βιολογική καλλιέργεια, καθώς και ορισμούς που έχουν διατυπωθεί. Επίσης, γίνεται αναφορά στην εξέλιξη της βιολογικής καλλιέργειας στην Ελλάδα και στο πως διαμορφώνεται σήμερα η προσφορά, τα κανάλια διανομής και η ζήτηση βιολογικών προϊόντων. Ακόμη, αναφέρονται παράγοντες που έχει διαπιστωθεί από τη βιβλιογραφία ότι επηρεάζουν την κατανάλωση των βιολογικών προϊόντων, οι οποίοι θα αποτελέσουν σημείο αναφοράς για την σύνταξη του ερωτηματολογίου στο δεύτερο μέρος. Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει περιγραφή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για τη βιολογική καλλιέργεια και παραγωγή, τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο. Επίσης, γίνεται αναφορά στην διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης των προϊόντων στην Ελλάδα, ενώ το τρίτο κεφάλαιο του πρώτου μέρους περιλαμβάνει περιγραφή της παρούσας κατάστασης σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. To δεύτερο μέρος της εργασίας περιλαμβάνει τρία κεφάλαια, τα οποία πραγματεύονται την ακολουθούμενη μεθοδολογία έρευνας, την ανάλυση, μέσω του στατιστικού προγράμματος SPSS, των στοιχείων που συλλέχθηκαν και την εξαγωγή συμπερασμάτων. Έτσι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας το φύλο και η ηλικία αναδεικνύονται ως παράγοντες που συσχετίζονται με την συχνότητα κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων, ενώ με τη προτίμηση κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων έναντι συμβατικών φαίνεται να επηρεάζουν η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, και το επίπεδο εισοδήματος. Τέλος, μετά την εφαρμογή μοντέλου λογιστικής παλινδρόμησης το επίπεδο εισοδήματος αναδείχθηκε ως η μόνη στατιστικά σημαντική μεταβλητή η οποία συνδέεται με την προτίμηση βιολογικών προϊόντων από τους καταναλωτές.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Προϊόντα
Πρότυπα
Βιολογικά
πρότυπα ποιότητας
Τροφή - Ποιότητα
Διασφάλιση ποιότητας
λαϊκή αγορά
Βιολογικά προϊόντα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-10-29


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.