Χωρική ανάλυση συνηθειών καπνίσματος ηλικιωμένων (Μελέτη GHRAS)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Χωρική ανάλυση συνηθειών καπνίσματος ηλικιωμένων (Μελέτη GHRAS)

Κοσβανής, Γιάννης

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των συνηθειών καπνίσματος σεδείγμα ελληνικού πληθυσμού ηλικίας άνω των 60 ετών. Μελετώνται στη βιβλιογραφίαγενικά στοιχεία για τη συνήθεια του καπνίσματος και αναφέρονται ορισμένες βλαβερέςεπιπτώσεις του για την κοινωνία και το άτομο. Εξετάζονται στοιχεία σχετικά με τηνεξάπλωσή του στην Ελλάδα και στη συνέχεια διερευνώνται οι πιο κοινά αποδεκτοίπαράγοντες συνηθειών καπνίσματος, σύμφωνα με προηγούμενες μελέτες. Μελετώνται,επίσης, οι γεωγραφικές διαφοροποιήσεις του καπνίσματος σε επίπεδο παγκόσμιο,ευρωπαϊκό και μητροπολιτικό.Η πληροφορία αυτή αξιοποιείται στην υλοποίηση ενός μοντέλου λογιστικήςπαλινδρόμησης με στόχο τη διερεύνηση του κατά πόσο επηρεάζουν τις καπνιστικέςσυνήθειες των ηλικιωμένων ατόμων, το επίπεδο εκπαίδευσης, η οικογενειακήκατάσταση, το φύλο και η ηλικία. Αν και η σχετική επιστημονική έρευνα είναι εκτενής,εστιάζει κυρίως στους λόγους έναρξης του καπνίσματος, και συνεπώς στις μικρότερεςηλικίες.Τα πρωτογενή δεδομένα της εργασίας παράχθηκαν και συλλέχθηκαν μέσωερωτηματολογίων κατά τη διάρκεια εκπόνησης της Mελέτης “GHRAS” του ΤμήματοςΕπιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου. Για τουςσκοπούς της μελέτης, η στατιστική ανάλυση περιλαμβάνει αρχικά τα περιγραφικάστατιστικά της μεταβλητής και στη συνέχεια την εφαρμογή της λογιστικήςπαλινδρόμησης, της οποίας παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο. Χρησιμοποιείται γιατο σκοπό αυτό, το ελεύθερο λογισμικό στατιστικής ανάλυσης R.Τα αποτελέσματα της έρευνας συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό με όσα αναφέρονται στηβιβλιογραφία, αφού οι άνδρες εμφανίστηκαν να είναι πιο πιθανό να καπνίζουν, οιπαντρεμένοι να έχουν λιγότερες πιθανότητες να καπνίζουν από τους ελεύθερους και τουςδιαζευγμένους και όσο αυξάνεται η ηλικία, οι πιθανότητες να είναι κάποιος καπνιστής ναμειώνονται. Ωστόσο, δεν παρουσιάστηκε κάποια σημαντική διαφοροποίηση στιςπιθανότητες να είναι καπνιστές άτομα διαφορετικής εκπαιδευτικής βαθμίδας, όπως θαπεριμέναμε, γεγονός που ίσως οφείλεται στην ιδιαίτερη, ηλικιακά, φύση του δείγματος.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

κάπνισμα
ηλικιωμένοι
χωρική ανάλυση
μελέτη GHRAS

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-09


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.