Επαγγελματική ικανοποίηση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης - ο ρόλος του διευθυντή της σχολικής μονάδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Επαγγελματική ικανοποίηση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης - ο ρόλος του διευθυντή της σχολικής μονάδας

Δήμου, Ιωάννης

Οι παράγοντες που συμβάλλουν στην επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών ποικίλλουν. Ωστόσο, έρευνες κατέδειξαν ότι σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η σχολική ηγεσία. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να ερευνήσει το ρόλο που διαδραματίζει ο Διευθυντής του σχολείου στην επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών.Η συλλογή των δεδομένων της έρευνας έγινε τους μήνες Απρίλιο - Μάιο του σχολικού έτους 2009-2010, με στοιχεία που συγκεντρώσαμε μέσω ερωτηματολογίων από 288 εκπαιδευτικούς της Α’ Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών. Ο συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach’s Alpha του ερωτηματολογίου ήταν σε όλους τους άξονες πάνω από 0,900.Η ανάλυση παραγόντων ανέδειξε επτά στατιστικώς σημαντικούς παράγοντες, οι οποίοι είναι: (1) η δημιουργία ευχάριστου σχολικού κλίματος, ευνοϊκού για την προσφορά του εκπαιδευτικού, (2) η συμβολή στην καταξίωση του εκπαιδευτικού, (3) η ενθάρρυνση για εφαρμογή καινοτομιών, (4) η υποστήριξη της κτιριακής υποδομής, (5) η ενίσχυση της συναδελφικότητας, (6) η επιτυχής άσκηση διοικητικού έργου και (7) η αξιοποίηση των ικανοτήτων του εκπαιδευτικού. Σε σχέση με τα γενικά χαρακτηριστικά, η διερεύνηση της ύπαρξης διαφοροποιήσεων ως προς τους παράγοντες κατέδειξε ότι η οργανικότητα του σχολείου επηρεάζει τον πρώτο παράγοντα. Η ηλικία των συμμετεχόντων επηρεάζει οριακά τον τρίτο. Η οικογενειακή κατάσταση επηρεάζει οριακά τον πρώτο. Τα χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση συνολικά επηρεάζουν τον πρώτο, τον τρίτο και τον πέμπτο παράγοντα. Τα χρόνια υπηρεσίας στο σχολείο που υπηρετούν τώρα επηρεάζει τον πέμπτο παράγοντα, ενώ η θέση υπηρεσίας στη σχολική μονάδα τον πρώτο, τον τρίτο, τον πέμπτο και τον έβδομο. Οι περαιτέρω τίτλοι σπουδών επηρεάζουν τον πέμπτο και τον έκτο παράγοντα. Τέλος, το φύλο των συμμετεχόντων ως παράγοντα διαφοροποίησης δεν επηρεάζει.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Leadership
Εργασία και εργαζόμενοι - Παρακίνηση
Σχολεία - Διοίκηση και οργάνωση
δάσκαλοι
Εκπαιδευτικοί - Επαγγελματική ικανοποίηση
Ηγεσία
διευθυντές
Επαγγελματική ικανοποίηση
Teachers - Job satisfaction
σχολεία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2011-04-07


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.