Γονεϊκές πρακτικές σίτισης των παιδιών, διατροφική συμπεριφορά γονέων και κατανάλωση φρούτων και λαχανικών στην προσχολική ηλικία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Γονεϊκές πρακτικές σίτισης των παιδιών, διατροφική συμπεριφορά γονέων και κατανάλωση φρούτων και λαχανικών στην προσχολική ηλικία

Κανταλή, Μαρία

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της πιθανής επιρροής των γονεϊκών πρακτικών σίτισης στην κατανάλωση φρούτων και λαχανικών και της επίδρασής τους στην εμφάνιση παχυσαρκίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.Μεθοδολογία: Συνολικά συμμετείχαν 287 γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας από 3 Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς και 4 Ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθμούς. Από τους γονείς που συμμετείχαν, 268 ήταν μητέρες, οι 14 ήταν πατέρες και 5 χωρίς την καταγραφή του φύλου. Συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο αποτελούμενο από έξι μέρη, όπου κατέγραφαν τις ανθρωπομετρικές μετρήσεις των ίδιων και των παιδιών τους. Στους γονείς τα επίπεδα παχυσαρκίας προσδιορίστηκαν με βάση τα όρια (cut off points)του World Health Organization (WHO), ενώ στα παιδιά με βάση τα όρια (cut off points) του World Obesity Federation. Επίσης έδιναν πληροφορίες για τις διατροφικές συνήθειες των ίδιων και των παιδιών τους καθώς και την μέθοδο σίτισης που ακολουθούσαν όταν τα παιδιά τους ήταν βρέφη. Η διατροφική συμπεριφορά του παιδιού τους αξιολογήθηκε σύμφωνα με το σταθμισμένο ερωτηματολόγιο (Children’s Eating Behavior Questionnaire, CEBQ), ενώ οι πρακτικές σίτισης που ακολουθούσαν οι γονείς επίσης από το σταθμισμένο ερωτηματολόγιο (Comprehensive Feeding Practices Questionnaire, CFPQ). Για την ανάλυση των δεδομένων έγινε περιγραφική και επαγωγική στατιστική, συσχετίσεις Pearson και πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση. Αποτελέσματα: Από την επαγωγική στατιστική ανάλυση βρέθηκε η θετική επίδραση των γονεϊκών πρακτικών και συγκεκριμένα ο ήπιος έλεγχος που εφαρμόζει ο γονέας στο τι τρώει το παιδί του (CFPQ_monitoring) στην κατανάλωση φρούτων (FFQ_total_fruit) με (r=0,167 και p<0,05). Αρνητικές συσχετίσεις προκύπτουν από τις γονεϊκές πρακτικές, όπως τον έλεγχο που ασκεί ο γονέας στη διατροφή του παιδιού του (CFPQ_child_control) με (r=-0,230 και p<0,01) και η πίεση (CFPQ_pressure)με (r=-0,127 και p<0,05) που επιδρούν αρνητικά στην κατανάλωση των λαχανικών. Οι πολλαπλές γραμμικές παλινδρομήσεις που έγιναν έδειξαν πώς η κατανάλωση των λαχανικών επηρεάζεται θετικά από το πόσο συχνά και πόσες μερίδες λαχανικών καταναλώνει ο ίδιος ο γονέας με beta (0,270) και p=0,001, ενώ ο έλεγχος που ασκείται στη διατροφή του παιδιού (CFPQ_ child_control), επηρεάζει αρνητικά την κατανάλωση των λαχανικών με beta (-0,171) και p=0,043. Για να ελεγχθεί η επίδραση των γονεϊκών πρακτικών στην εμφάνιση της παιδικής παχυσαρκίας ελέγχθηκε το CFPQ_child_control, ο έλεγχος δηλαδή που ασκεί ο γονέας στο παιδί, το CFPQ_pressure η πίεση και το CFPQ_restriction_for_weight_control, όπου οι γονείς ελέγχουν την κατανάλωση φαγητού του παιδιού τους με σκοπό να μειώσουν ή να διατηρήσουν το βάρος του παιδιού τους, με την μεταβλητή obesity_child και με το κριτήριο της One Way Anova, όπου δεν έβγαλε στατιστικά σημαντική επίδραση το obesity child. Το CFPQ_monitoring, ο ήπιος έλεγχος δηλαδή που εφαρμόζει ο γονέας για στο τι τρώει το παιδί του, το CFPQ_involvement, οι γονείς ενθαρρύνουν το παιδί τους στον προγραμματισμό και προετοιμασία των γευμάτων και το CFPQ_modelling που είναι η υποδειγματική συμπεριφορά του γονέα ελέγχθηκαν με το μη παραμετρικό κριτήριο Kruskal Wallis, αλλά ούτε και σε αυτές ήταν στατιστικά σημαντική η επίδραση του obesity child.Συμπεράσματα: Από τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης προκύπτει πώς γονεϊκές πρακτικές που περιλαμβάνουν συμπεριφορές και στρατηγικές με σκοπό τον έλεγχο στη διατροφή του παιδιού, όπως η πίεση στο φαγητό και ο έλεγχος, οδηγούν σε μειωμένη κατανάλωση λαχανικών. Ο ήπιος έλεγχος που εφαρμόζει ο γονέας στο τι τρώει το παιδί του επιδρά θετικά στην κατανάλωση φρούτων ενώ θετικά είναι τα αποτελέσματα στην κατανάλωση των λαχανικών από το παιδί, όταν ο ίδιος ο γονέας καταναλώνει λαχανικά (role model).

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Φρούτα
Φρούτα στην ανθρώπινη διατροφή
Παιδιά - Διατροφή - Κοινωνικές απόψεις
Λαχανικά στην ανθρώπινη διατροφή
λαχανικά στην προσχολική ηλικία
Παιδιά - Διατροφή - Ελλάδα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-08-04


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.