Εκτίμηση πλημμυρικής επικινδυνότητας περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας & Κατευθύνσεις βιώσιμου χωρικού σχεδιασμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Εκτίμηση πλημμυρικής επικινδυνότητας περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας & Κατευθύνσεις βιώσιμου χωρικού σχεδιασμού

Γιαμαλάκη, Δέσποινα

Ο κίνδυνος των φυσικών καταστροφών εντείνεται με την πάροδο του χρόνου, τόσο σε εθνική, όσο σε παγκόσμια κλίμακα. Η τάση αυτή οφείλεται αφενός στις μορφοκλιματικές αλλαγές και αφετέρου, στις έντονες επεμβάσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας. Στο πεδίο των φυσικών καταστροφών ανήκει και το φαινόμενο της ποτάμιας πλημμύρας, του οποίου οι επιπτώσεις είναι βαρύνουσας σημασίας, τόσο από πλευράς κόστους σε ανθρώπινες ζωές, όσο και από πλευράς οικονομικών, αλλά και περιβαλλοντικών καταστροφών. Στην παρούσα έρευνα προτείνεται η ανάπτυξη ενός μοντέλου εκτίμησης της επικινδυνότητας για εκδήλωση πλημμύρας σε περιφερειακή κλίμακα με τη χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Geographic Information Systems – GIS). Χρησιμοποιώντας εξελιγμένες αναλυτικές λειτουργίες πραγματοποιείται σταθμισμένη χαρτογραφική υπέρθεση με πλήθος παραγόντων, οι οποίοι βιβλιογραφικά σχετίζονται με πλημμυρικά φαινόμενα (χωρική κατανομή της μέσης ετήσιας βροχόπτωσης, μορφολογικές κλίσεις του ανάγλυφου, υψομετρικές ζώνες, συγκέντρωση ροής, λιθολογία γεωλογικών σχηματισμών, χρήσεις/καλύψεις γης). Αποτέλεσμα της εφαρμογής του συγκεκριμένου μοντέλου είναι η χαρτογράφηση της περιοχής ως προς τη συνολική επικινδυνότητα για την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.Ως μελέτη περίπτωσης ορίστηκε τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Αχαΐας, το οποίο διαχρονικά φαίνεται να είναι ευάλωτο σε εκδήλωση φυσικών καταστροφών και κατά συνέπεια παρουσιάζει ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον. Λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό των πλημμυρικών επεισοδίων στη μελετώμενη περιοχή, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της ανάλυσης, προτείνονται μέτρα και πολιτικές βιώσιμου χωρικού σχεδιασμού.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
πλημμύρα
επικινδυνότητα
Αχαΐα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-10-26


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.