Η αξιοποίηση πολυτροπικών κειμένων στο μάθημα της Λογοτεχνίας στο πλαίσιο του κριτικού και πολιτισμικού γραμματισμού

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Η αξιοποίηση πολυτροπικών κειμένων στο μάθημα της Λογοτεχνίας στο πλαίσιο του κριτικού και πολιτισμικού γραμματισμού

Μάνδαλου, Ιωάννα

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα διδακτικό παράδειγμα που εφαρμόστηκε στη Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου σε σχολείο της Αττικής, κατά το σχολικό έτος 2014-15 στο μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Η διδακτική πρόταση αφορά στην αξιοποίηση πολυτροπικών κειμένων στο πλαίσιο του κριτικού και πολιτισμικού γραμματισμού, προκειμένου να υιοθετηθεί μία νέα μορφή διδασκαλίας, όπου η γνώση κατακτιέται μέσα από τη βιωματικότητα, την αναζήτηση και τη συνεργατικότητα. Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνήσει την αποτελεσματικότητα των πολυτροπικών κειμένων ως προς την απόκτηση γνωστικών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών, κυρίως όμως να συμβάλλει προς την κατεύθυνση της αναμόρφωσης της διδασκαλίας της Λογοτεχνίας με την εφαρμογή μίας διδακτικής παρέμβασης μικρής κλίμακας, που στηρίχτηκε στο ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα. Το Α΄ Μέρος της εργασίας αποτελεί το Θεωρητικό πλαίσιο, πραγματεύεται κυρίως τους πολυγραμματισμούς και την πολυτροπικότητα, χωρίζεται σε έξι κεφάλαια και θα ολοκληρωθεί με αντίστοιχες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Το Β΄ Μέρος της εργασίας αποτελεί την ερευνητική προσέγγιση και χωρίζεται σε τρία κεφάλαια. Προτείνεται συγκεκριμένο μοντέλο action research, αναλύονται τα μεθοδολογικά εργαλεία (anova mixed design) που χρησιμοποιήθηκαν και παρουσιάζεται με χρονολογική σειρά η διδακτική παρέμβαση. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα της έρευνας, η περιγραφική και επαγωγική ανάλυση. Τέλος, καταγράφονται τα συμπεράσματα αλλά και προτάσεις για μελλοντική έρευνα.Η εργασία κλείνει με τη βιβλιογραφία καθώς και όλο το υλικό, που χρησιμοποιήθηκε, όπου συγκροτεί το παράρτημα στο τέλος της εργασίας.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Λογοτεχνία
πολυτροπικότητα
Εκπαίδευση - Μεθοδολογία
νέες τεχνολογίες
μεταγνώση
Διδασκαλία - Μεθοδολογία
κείμενο
Εκπαιδευτική τεχνολογία
πολυγραμματισμοί

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-11-27


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)