Διατροφικά πρότυπα& δεκαετής καρδιαγγειακός κίνδυνος σε ασθενείς με οξύ στεφανιαίο επεισόδιο: επιδημιολογική μελέτη GREECS

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Διατροφικά πρότυπα& δεκαετής καρδιαγγειακός κίνδυνος σε ασθενείς με οξύ στεφανιαίο επεισόδιο: επιδημιολογική μελέτη GREECS

Κουρούπη, Ασημένια

Εισαγωγή - Σκοπός: Ο ρόλος της Μεσογειακής διατροφής (ΜΔ) στην πρωτογενή πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων έχει μελετηθεί εκτενώς. Αντίθετα, ελάχιστα δεδομένα υπάρχουν για την επίδραση της ΜΔ στη δευτερογενή πρόληψη της στεφανιαίας νόσου. Σκοπός της παρούσας μελέτης αποτελεί η διερεύνηση της επίδρασης της ΜΔ στον κίνδυνο εκδήλωσης επόμενου καρδιαγγειακού επεισοδίου και την καρδιαγγειακή θνησιμότητα σε ασθενείς που έχουν υποστεί οξύ στεφανιαίο σύνδρομο (ΟΣΣ). Υλικό - Μέθοδος: Διενεργήθηκε προοπτική, πολυκεντρική μελέτη (GREECS - Greek Study of Acute Coronary Syndromes), δεκαετούς παρακολούθησης (2004-2014). Στη μελέτη εντάχθηκαν 2.172 άτομα (76% άνδρες) με ΟΣΣ. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από 6 νοσοκομεία, σε αστικές και αγροτικές περιοχές της Ελλάδας. Οι πληροφορίες που λήφθησαν από τους ασθενείς περιελάμβαναν ανθρωπομετρικά και κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά, συνήθειες του τρόπου ζωής, διατροφική και ψυχολογική αξιολόγηση και ιατρικό ιστορικό. Για την αξιολόγηση του βαθμού υιοθέτησης της μεσογειακής διατροφής χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο MedDietScore (εύρος: 0-55). Η στατιστική ανάλυση περιελάμβανε την ανάλυση περιγραφικών χαρακτηριστικών και την ανάπτυξη μοντέλων πολλαπλής λογαριθμικής παλινδρόμησης. Αποτελέσματα: Ο βαθμός προσκόλλησης στη Μεσογειακή διατροφή δεν συσχετίστηκε στατιστικά σημαντικά με την εκδήλωση νέου καρδιαγγειακού επεισοδίου. Αντίθετα, μεγαλύτερη υιοθέτηση του μεσογειακού διατροφικού προτύπου σχετίστηκε με χαμηλότερο κίνδυνο για θανατηφόρο καρδιαγγειακό συμβάν (ΣΛ: 0,979, 95% ΔΕ: 0,960 - 0,998) μετά από προσαρμογή για το φύλο και την ηλικία. Ωστόσο, η στατιστική σημαντικότητα της μεσογειακής διατροφής χάνεται (ΣΛ: 0,977, 95% ΔΕ: 0,953 – 1,002) όταν στο υπόδειγμα προστίθενται κλασικοί παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου (παχυσαρκία, σωματική δραστηριότητα, κάπνισμα, υπέρταση, υπερχοληστερολαιμία, σακχαρώδης διαβήτης). Ο συγχυτικός παράγοντας που φαίνεται να εξασθενεί τη σχέση της μεσογειακής διατροφής με την καρδιαγγειακή θνησιμότητα φαίνεται πως είναι η σωματική δραστηριότητα. Συμπεράσματα: Η υιοθέτηση της Μεσογειακής διατροφής δεν φαίνεται να επηρεάζει τον κίνδυνο επόμενου καρδιαγγειακού συμβάματος σε ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο. Ωστόσο, μειώνει τον κίνδυνο θανατηφόρου καρδιαγγειακού επεισοδίου.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

καρδιαγγειακό συμβάν
καρδιαγγειακή θνησιμότητα
Μεσογειακή διατροφή
οξύ στεφανιαίο σύνδρομο

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-07-01


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.