Διερεύνηση των διαχρονικών αλλαγών και του κατακερματισμού του τοπίου για την περιοχή του Μαραθώνα Αττικής, με τη χρήση δεικτών – μετρικών τοπίου (Spatial Pattern Metrics)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Διερεύνηση των διαχρονικών αλλαγών και του κατακερματισμού του τοπίου για την περιοχή του Μαραθώνα Αττικής, με τη χρήση δεικτών – μετρικών τοπίου (Spatial Pattern Metrics)

Ντανά, Ουρανία

Η παρούσα εργασία εξετάζει τις αλλαγές και τον κατακερματισμό του τοπίου που έλαβε χώρα στην περιοχή του Μαραθώνα Αττικής, για το χρονικό διάστημα 1987 - 2014. Το κύριο αντικείμενο μελέτης αποτελεί το τοπίο, για τον ορισμό του οποίου χρησιμοποιήθηκαν οι υδρολογικές λεκάνες της περιοχής, ως φυσική οριοθέτηση της ανάλυσης. Αποκτήθηκαν δορυφορικές εικόνες της περιοχής μελέτης, από το δορυφορικό σύστημα Landsat για τις χρονολογίες 1987, 2000 και 2014, με χωρική διακριτική ικανότητα 30x30 μέτρα. Οι εικόνες αυτές υπέστησαν προεπεξεργασία με τις μεθόδους της βελτίωσης (enhancement), της ραδιομετρικής (radiometric), της ατμοσφαιρικής (atmospheric) και της γεωμετρικής διόρθωσης (geometric) διόρθωσης. Πραγματοποιήθηκαν οι διαδικασίες της μη επιβλεπόμενης και επιβλεπόμενης ταξινόμησης, όπου οι δορυφορικές εικόνες ταξινομήθηκαν ως προς τις γενικές καλύψεις γης: της πυκνής δασικής βλάστησης, της αραιής βλάστησης, του αστικού χώρου, των καλλιεργούμενων εκτάσεων, των άγονων εκτάσεων, της θαμνώδους βλάστησης, του υδροβιότοπου στην περιοχή του Σχινιά και των υδάτινων επιφανειών. Έπειτα για την αξιολόγηση της επιτυχίας της ταξινόμησης πραγματοποιήθηκε έλεγχος εγκυρότητας, τόσο με την παραγωγή του πίνακα σύγχυσης (Confusion Matrix) και του συντελεστή Kappa, όσο και με την εισαγωγή τυχαία κατανεμημένων σημείων και ελέγχου αυτών σε δεδομένα αναφοράς. Τέλος υπολογίστηκαν οι επιλεγμένοι δείκτες τόσο για τις δορυφορικές εικόνες που ταξινομήθηκαν, όσο και για τα δεδομένα καλύψεων γης CORINE 2000 και ILOT 2012 του Υπουργείου Γεωργίας.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Τηλεπισκόπιση
Μαραθώνας
Τοπίο
Κατακερματισμός
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
Οικολογία Τοπίου
Δείκτες - Μετρικές Τοπίου

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-10-26


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.