Η διάχυση της έννοιας δημιουργικότητα στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών των γλωσσικών μαθημάτων του Γυμνασίου και οι σχετικές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών.

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Η διάχυση της έννοιας δημιουργικότητα στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών των γλωσσικών μαθημάτων του Γυμνασίου και οι σχετικές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών.

Δοκοπούλου, Αικατερίνη

Η δημιουργικότητα παίζει κεντρικό ρόλο στην εποχή μας που τη χαρακτηρίζει ο έντονος οικονομικός ανταγωνισμός και η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας. Η δημιουργικότητα μπορεί να αναπτυχθεί στο πλαίσιο του σχολικού κλίματος, μέρος του οποίου αποτελούν τα αναλυτικά προγράμματα. Στην παρούσα έρευνα αναλύθηκαν τα ισχύοντα προγράμματα σπουδών των γλωσσικών μαθημάτων της Δευτεροβάθμιας υποχρεωτικής εκπαίδευσης καθώς και τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών του Νέου Σχολείου, τα οποία λειτουργούν συμπληρωματικά, για να εντοπιστεί πώς διαχέεται σε αυτά η έννοια της δημιουργικότητας. Από την ανάλυση προέκυψε η έλλειψη ενός σαφούς ορισμού της δημιουργικότητας και η μη ισόρροπη αναφορά της έννοιας ανάμεσα στα διδακτικά αντικείμενα. Ωστόσο παρατηρήθηκαν παράγοντες που μπορούν να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα, όπως η διαθεματικότητα, η διαφοροποιημένη διδασκαλία και η χρήση των νέων τεχνολογιών κυρίως σε διερευνητικές και ομαδικές εργασίες. Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τα αναλυτικά προγράμματα και τη θέση της δημιουργικότητας σε αυτά ερευνήθηκαν με ερωτηματολόγιο για τη μέτρηση του δημιουργικού κλίματος στο σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αποτέλεσαν το δείγμα της έρευνας, υποστήριξαν ότι νιώθουν τη δυνατότητα να παρεκκλίνουν από το αναλυτικό πρόγραμμα αν κρίνουν ότι θα βοηθήσουν τους μαθητές τους. Στοιχεία που τους εμποδίζουν να είναι δημιουργικοί είναι η διεύθυνση του σχολείου που φροντίζει για την πιστή εφαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων και η έλλειψη χρόνου εξαιτίας του μεγάλου όγκου της διδακτέας ύλης. Παρόλα αυτά οι εκπαιδευτικοί βρίσκουν ότι τα αναλυτικά προγράμματα περιέχουν ενδιαφέρουσες δραστηριότητες που στοχεύουν στην παραγωγή δημιουργικών έργων. Διαφορές παρατηρούνται στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών ανάλογα με την εμπειρία τους και με το αν εργάζονται σε δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο. Γενικά διαπιστώνεται μια διάσταση στις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με το περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων και την εφαρμογή τους στην τάξη.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Δημιουργικότητα
Δημιουργική σκέψη
αναλυτικό πρόγραμμα
Δημιουργικότητα - Μελέτη και διδασκαλία
δημιουργικό σχολικό κλίμα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-09-17


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)