Σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλικού σχετικού με τη φυσική γεωγραφία για τους μαθητές του Γυμνασίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλικού σχετικού με τη φυσική γεωγραφία για τους μαθητές του Γυμνασίου

Κάτσιαβου, Βασιλική

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου συγκεντρώνει μια αξιόλογη ποικιλία οικοσυστημάτων και ένα περιβάλλον με υψηλή αισθητική, πολιτιστική και ιστορική αξία και ιδιαίτερο φυσικό κάλλος. Ένας μακρύς κατάλογος θεσμοθετημένων και μη περιοχών προστασίας της φύσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς (Λίμνη Δόξας, Στυμφαλίας κλπ.) επιβεβαιώνει τη σημασία του περιβάλλοντος για τη ζωή και την ταυτότητα της περιοχής, τονίζοντας ταυτόχρονα τις δυνατότητες αξιοποίησης, καθώς και τις αυξημένες ευθύνες προστασίας. Σκοπός της μελέτης είναι να αναλυθεί η υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά το οικοσύστημα της ορεινής Κορινθίας το οποίο καθορίζεται για εκπαιδευτικό υλικό και αναφέρεται στους μαθητές της πρώτης και δευτέρας γυμνασίου. Επιπλέον η παρούσα πτυχιακή σκοπό έχει να γνωστοποιήσει στους μαθητές τη φυσική γεωγραφία και την ιστορία της περιοχής, καθώς και τα προβλήματα που μπορεί να επιφέρει στο περιβάλλον ο άνθρωπος. Το υλικό αυτό θα μπορούσε να χρησημοποιηθεί στην περιβαλλοντική εκπαίδευση των μαθητών καθώς και να συνοδευτεί με επίσκεψη στην περιοχή προκειμένου να δουν από κοντά το περιβάλλον των περιοχών αυτών. Θα μελετηθούν τα χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος, η οικολογική κατάσταση των βιότοπων και τα οικοσυστήματα της ευρύτερης περιοχής, το ανθρωπογενές περιβάλλον καθώς επίσης και τα υφιστάμενα έργα που έχουν δημιουργηθεί στην περιοχή. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη λειτουργία της λίμνης Στυμφαλίας και Φενεού καθώς και μία αναφορά στη λίμνη Δασίου του όρους Κυλλήνης και τις θετικές επιπτώσεις της στην ευρύτερη περιοχή καθώς επίσης και την επίδραση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος σε αυτή και τους τρόπους με τους οποίους την επηρεάζουν οι παραγωγικές δραστηριότητες. Η παρούσα εργασία διαιρείται σε πέντε επιμέρους ενότητες. Αρχικά στην ενότητα 1 γίνεται μία αναφορά σχετικά με τις λίμνες της Ελλάδος, την λειτουργία τους καθώς και την ανάλυση των όρων ''λίμνη'' και ''υγρότοπος''. Στη συνέχεια στην ενότητα 2 εξετάζεται η περιοχή της στυμφαλίας. Συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η γεωγραφική της θέση, η ιστορία και μυθολογία της καθώς και η υδρολογική της λεκάνη. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται οι χρήσεις γης της περιοχής καθώς και η χλωρίδα και η πανίδα. Στην συνέχεια στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται οι κίνδυνοι που απειλούν το οικοσύστημα και τέλος το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρει την τοπική οικονομία της περιοχής καθώς αναλύεται το δημoγραφικό πρόβλημα και ο τουρισμός της περιοχής. Στην ενότητα 3 αναλύεται η περιοχή της Κυλλήνης. Το πρώτο κεφάλαιο ξεκινάει με μία θεωρητική προσέγγιση που αφορά την γεωγραφία και την μορφολογία της περιοχής. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μία αναφορά στα χαρακτηριστικά της Λίμνης Δασίου του όρους και στην υδρολογία της λίμνης.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Ορεινή Κορινθία
Γεωγραφία
Εκπαιδευτικό υλικό

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.