Ανάπτυξη εργαλειοθήκης σε περιβάλλον Γ.Σ.Π. για τον υπολογισμό του δείκτη παράκτιας τρωτότητας (CVI)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ανάπτυξη εργαλειοθήκης σε περιβάλλον Γ.Σ.Π. για τον υπολογισμό του δείκτη παράκτιας τρωτότητας (CVI)

Μπανέλα, Μαρίνα

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μια προσπάθεια αυτοματοποίησης του υπολογισμού του Δείκτη Παράκτιας Τρωτότητας (Coastal Vulnerability Index, CVI) σε περιβάλλον ΓΣΠ. Για το λόγω αυτό, αναπτύχθηκε μια εργαλειοθήκη στα πλαίσια του λογισμικού ArcGIS της ESRI που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των ΓΣΠ με αυτά της δυναμικής γλώσσας προγραμματισμού Python. Βάσει αυτής της εργαλειοθήκης δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη, εύκολα και γρήγορα, να υπολογίσει τις παραμέτρους του δείκτη CVI και κατόπιν να τις συνδυάσει, στη φόρμουλα της επιλογής του, για την τελική παραγωγή του δείκτη παράκτιας τρωτότητας. Κύριος στόχος είναι τα εργαλεία να διαχειρίζονται και να αναλύουν διανυσματικά δεδομένα, ως απόρροια όλα τα αρχεία εισόδου και εξόδου να είναι διανυσματικής μορφής. Οι δυνατοί παράμετροι προς υπολογισμό στα πλαίσια της παρούσας εργαλειοθήκης είναι το μέσο ύψος κύματος, το μέσο εύρος παλίρροιας, η σχετική άνοδος της στάθμης της θάλασσας, η γεωλογία, η γεωμορφολογία, η παράκτια κλίση και ο ρυθμός μεταβολής της ακτογραμμής. Ολοκληρώνοντας, ακολούθησε εφαρμογή του εργαλείου με στόχο την αξιολόγηση του παράκτιου συστήματος Αγ.Κωσταντίνου-Τραγάνας ως προς την τρωτότητα του στην αναμενόμενη άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Η αξιολόγηση έγινε βάσει μιας ελαφρώς τροποποιημένης εκδοχής της φορμουλάς CVI που προτάθηκε από τους Thieler και Hammar-Klose (1990).

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Εργαλειοθήκη Python
Δείκτης Παράκτιας Τρωτότητας
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-10-29


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.