Διαχρονική ανάλυση του ηφαιστείου της Αίτνας με τη χρήση υπερφασματικών δεδομένων Hyperion

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Διαχρονική ανάλυση του ηφαιστείου της Αίτνας με τη χρήση υπερφασματικών δεδομένων Hyperion

Καραγιαννοπούλου, Αικατερίνη Ι.

Η παρούσα εργασία έχει στόχο την διερεύνηση της διαχρονικής παρακολούθησης του ηφαιστείου της Αίτνας με την αξιοποίηση του υπερφασματικού αισθητήρα Hyperion (NASA/EO-1).Για την υλοποίηση αυτής της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν δύο εικόνες Hyperion (προϊόν L1T), οι οποίες περιλαμβάνουν τους κεντρικούς κρατήρες του ηφαιστείου. Οι ημερομηνίες της λήψης αυτών είναι 8/10/2009 και 14/7/2012 ενώ συνδέονται με εκρήξεις με έκχυση ροών λάβας, από τους κεντρικούς κρατήρες (Voragine, Bocca Nuova και North East crater).Εφαρμόστηκε μια σειρά τεχνικών προεπεξεργασίας των δεδομένων όπως ατμοσφαιρική διόρθωση, μείωση των φασματικών καναλιών που περιείχαν θόρυβο και μετασχηματισμοί Ανάλυσης Κυρίων Συνιστωσών και Minimum Noise Fraction. Για την κύρια επεξεργασία και την εξαγωγή των θεματικών αποτελεσμάτων εφαρμόστηκαν οι μέθοδοι ταξινόμησης ISODATA, SAM και ο Δείκτης Βλάστησης NDVI.Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή των σταδίων επεξεργασίας των δεδομένων και των τεχνικών ISODATA και NDVI κρίνονται ικανοποιητικά αφού συνάδουν με τις βιβλιογραφικές αναφορές. Ωστόσο, χρειάζονται περαιτέρω δοκιμές με την τεχνική SAM λόγω έλλειψης βιβλιογραφικών αναφορών σχετικά με την παρουσία συγκεκριμένων ορυκτών.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

κάλυψη γης και χρήσης γης
Ηφαίστεια
Γεωλογία και Γεωμορφολογία
χαρτογράφηση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-10-05


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.