Γεωμορφολογική μελέτη του υδρογραφικού δικτύου και του δελταϊκού ριπιδίου του Χείμαρρου Ξηροπόταμος (Βόρεια Εύβοια)

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Γεωμορφολογική μελέτη του υδρογραφικού δικτύου και του δελταϊκού ριπιδίου του Χείμαρρου Ξηροπόταμος (Βόρεια Εύβοια)

Θεοφίλου, Σωτηριάννα

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ποσοτική γεωμορφολογική μελέτη του υδρογραφικού δικτύου του χείμαρρου Ξηροπόταμος, καθώς και του δελταϊκού του ριπιδίου, στην Βόρεια Εύβοια της Στερεάς Ελλάδας.Για τους σκοπούς της εργασίας συλλέχθηκαν και επεξεργάστηκαν δεδομένα και πληροφορίες για το υδρογραφικό δίκτυο, καθώς και τη γεωλογία και μορφολογία της λεκάνης απορροής. Το υδρογραφικό δίκτυο αναλύθηκε ποσοτικά και αξιολογήθηκε η διαδοχική κατά τάξη απορροή του σε μια προσπάθεια να διερευνηθούν οι φυσικοί παράγοντες που ευθύνονται για τα πλημμυρικά γεγονότα που σημειώνονται στον κάτω ρου του ποταμού δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην οργάνωση του υδρογραφικού δικτύου.Επιπλέον, κατασκευάστηκε ένας γεωμορφολογικός χάρτης με τις κυριότερες γεωμορφές της δελταϊκής πεδιάδας και του μετώπου του δέλτα. Σημαντικό για την κατασκευή του γεωμορφολογικού χάρτη ήταν η επίσκεψη στην περιοχή για την αναγνώριση και καταγραφή των γεωμορφών, καθώς και για την επαλήθευση των δεδομένων που είχαν προκύψει από την επεξεργασία των χαρτών για την περιοχή μελέτης. Ο γεωμορφολογικός χάρτης του δελταϊκού ριπιδίου απεικονίζει τις μεταβολές που έχουν σημειωθεί στο ριπίδιο τα τελευταία 160 περίπου χρόνια λαμβάνοντας υπόψη έγκυρους παλαιούς χάρτες των δύο τελευταίων αιώνων που απεικονίζουν την περιοχή των εκβολών του ποταμού.Επίσης, μελετήθηκαν οι επιμέρους παράγοντες που συμβάλλουν στην εξέλιξη του δελταϊκού ριπιδίου, όπως οι μεταβολές της στάθμης της θάλασσας, οι χρήσεις γης στις παράκτιες περιοχές του δέλτα, αλλά και η ανθρωπογενής δραστηριότητα-παρέμβαση με τεχνητές κατασκευές. Όλοι οι παραπάνω παράγοντες συνεκτιμήθηκαν με σκοπό τη μελέτη της πρόσφατης εξέλιξης του δελταϊκού ριπιδίου.Τα αποτελέσματα της ποσοτικής ανάλυσης του δικτύου έδειξαν ότι στη διαδοχική απορροή κατά τάξη υπάρχουν ανωμαλίες. Αυτό σε συνδυασμό με τη χαμηλή κλίση του Ξηροπόταμου, σε σύγκριση με τις μεγάλες κλίσεις στα ανάντη των κοιτών των παραπόταμων, ενδεχομένως προκαλεί την αύξηση της παροχής της κεντρικής κοίτης του ποταμού κατά τη διάρκεια ακραίων κατακρημνισμάτων. Η γεωμορφολογική χαρτογράφηση του δέλτα έδειξε ότι υπήρχε μια παλαιά κοίτη (ορατή σε χάρτες του 1852 και 1884) που κατέληγε στο δυτικό τμήμα του δέλτα, ενώ διαπιστώθηκε ότι το ανατολικό τμήμα του δέλτα υπόκειται σε σημαντική διάβρωση εξαιτίας της δράσης του κυματισμού και των παράκτιων ρευμάτων.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Λεκάνη απορροής
Χρήσεις γης
Δελταϊκό ριπίδιο
Πλημμυρικά φαινόμενα
Διάβρωση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-10-22


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)