Δημιουργία WEB-GIS Εφαρμογής Απεικόνισης και Διαχείρισης Πλημμυρικών Δεδομένων Κοινοτικής Οδηγίας 2007/60/ΕΚ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Δημιουργία WEB-GIS Εφαρμογής Απεικόνισης και Διαχείρισης Πλημμυρικών Δεδομένων Κοινοτικής Οδηγίας 2007/60/ΕΚ

Χατζής, Ιωάννης-Ραφαήλ

Στόχο της πτυχιακής εργασίας αποτελεί η ανάπτυξη μιας διαδικτυακής εφαρμογής, η οποία, “καταναλώνοντας” δικτυακές υπηρεσίες, παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα απεικόνισης και διαχείρισης των πλημμυρικών δεδομένων που παρήχθησαν κατά την εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας 2007/60/ΕΚ «για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας» και μιας σειράς επιπλέον δεδομένων που σχετίζονται με το πλημμυρικό φαινόμενο εντός της Ελλάδας.Η εφαρμογή “καταναλώνει” δικτυακές υπηρεσίες βασιζόμενες στα πρότυπα OGC, τόσο για τη διαχείριση των υφιστάμενων δεδομένων, όσο και για τη σύνδεση με άλλες εφαρμογές, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα αυτά στη διεπαφή της. Τέλος, παρέχεται κι ένας αριθμός εργαλείων για τη διαχείρισή τους. Τα γεωχωρικά δεδομένα και οι υπηρεσίες συνοδεύονται από τα αντίστοιχα μεταδεδομένα τους, τα οποία ακολουθούν τις προδιαγραφές που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Κοινοτικής Οδηγίας 2007/2/ΕΚ «για τη δημιουργία Υποδομής Χωρικών Πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (INSPIRE)». Έναν από τους στόχους της Οδηγίας αποτελεί η καθιέρωση μιας ενιαίας φόρμας παραγωγής δεδομένων και μεταδεδομένων, για λόγους συμβατότητας σε υπολογιστικά συστήματα και κατανόησής τους από τους κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ίδια τα γεωχωρικά δεδομένα δεν είναι σύμμορφα με τα όσα ορίζει η Οδηγία, ωστόσο έχει τεθεί ως άμεση προτεραιότητα στο μέλλον η πλήρης συμμόρφωσή τους.Βασικό πυλώνα της εφαρμογής αποτέλεσε η χρήση αποκλειστικά ελεύθερων λογισμικών ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ). Ως αποτέλεσμα της επαφής με ανοικτές κοινότητες και στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης με αυτές, αναπτύχθηκε μια αίσθηση συλλογικότητας. Η παρούσα εφαρμογή στοχεύει στην παροχή ενός ολοκληρωμένου συστήματος, το οποίο επιτρέπει τη διαχείριση πλημμυρικών και άλλων συναφών δεδομένων από οποιοδήποτε πρόσωπο, φορέα ή κοινότητα.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Διαδικτυακές υπηρεσίες
Γεωπύλη
Πλημμυρικό φαινόμενο

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-11-10


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.