Ανοικτή Καινοτομία &Crowdsourcing

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ανοικτή Καινοτομία &Crowdsourcing

Μανουρά, Μαρία

Οι επιχειρήσεις σήμερα, αναζητούν όλο και περισσότερο νέους τρόπους για την δημιουργία νέων ιδεών με σκοπό την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, για την αποτελεσματική επίλυση των προβλημάτων τους και την ποιο αποδοτική διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων τους. Για να το κατορθώσουν αυτό, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι οι ιδέες για την δημιουργία ενός νέου προϊόντος ή υπηρεσίας καθώς και οι λύσεις για ένα επιχειρησιακό πρόβλημα μπορεί να προέλθουν από το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρηση. Από την άλλη μεριά οι ιδέες που δημιουργούνται στο εσωτερικό της επιχείρησης εισέρχονται στην αγορά με σκοπό να επωφεληθούν άλλες επιχειρήσεις, συνεργάτες, προμηθευτές και άτομα. Οι παραπάνω ενέργειες περιγράφουν την έννοια της Ανοικτής Καινοτομίας (OpenInnovation). Για την επίτευξη της Ανοικτής Καινοτομίας εφαρμόζεται η πρακτική του Crowdsourcing. Η εν λόγω πρακτική συνδέεται άμεσα με την ανάθεση για την επίλυση ενός προβλήματος, για την αναζήτηση νέων ιδεών ή για την διεκπεραίωση μιας δραστηριότητας σ’ ένα πλήθος ατόμων. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η κατανόηση της έννοιας της Ανοικτής Καινοτομίας και ποιο συγκεκριμένα της πρακτικής του Crowdsourcing, με την παρουσίαση των κατηγοριών που εμφανίζονται ανάλογα με το πεδίο εφαρμογής της. Επιπλέον θα διερευνηθούν οι διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν την διατήρηση πρόθεσης συμμετοχής σε Crowdsourcing πλατφόρμες οι οποίες αποτελούν μέσο για την διεξαγωγή της πρακτικής Crowdsourcing.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Crowdsourcing
ενδογενή κίνητρα
Ανοικτή Καινοτομία
εξωγενή κίνητρα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-10-22


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.