Η Τουριστική Ανάπτυξη του Νομού Άρτας. Οι Επιπτώσεις του Τουρισμού και η Αντίληψη των Κατοίκων

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Η Τουριστική Ανάπτυξη του Νομού Άρτας. Οι Επιπτώσεις του Τουρισμού και η Αντίληψη των Κατοίκων

Καραμπά, Μαρία Ε.

Η παρούσα εργασία συντάχθηκε στα πλαίσια του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Στόχος της είναι η διερεύνηση της Τουριστικής Ανάπτυξης του Νομού Άρτας, αν υπάρχει σήμερα, ποιές είναι οι επιπτώσεις του τουρισμού και ποιές οι αντιλήψεις των κατοίκων. Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της συγκεκριμένης πτυχιακής μελέτης, πραγματοποιήθηκε η διάρθρωσή της σε επτά κεφάλαια. Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη, τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που περιλαμβάνει τα έξι πρώτα κεφάλαια και την έρευνα που αναλύεται στο τελευταίο κεφάλαιο της πτυχιακής μελέτης. Αρχικά, στο πρώτο κεφάλαιο παρατίθεται ο ορισμός του Τουρισμού, η εξελικτική πορεία του, οι διεθνείς διακρίσεις του, οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού καθώς και η σχέση του με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Επιπλέον, στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται οι επιπτώσεις του Τουρισμού στους τομείς της οικονομίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Ακόμη, στο τρίτο κεφάλαιο δίνονται γενικές πληροφορίες για το Νομό της Άρτας. Γίνεται μια ιστορική αναδρομή, αναλύονται τα γεωγραφικά, διοικητικά και δημογραφικά του χαρακτηριστικά και τέλος παρουσιάζεται το οικονομικό προφίλ του Νομού αλλά και οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας. Συνεχίζοντας, στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μια εκτενής αναφορά στις μορφές εναλλακτικού τουρισμού του Νομού Άρτας. Παράλληλα, το πέμπτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα σημαντικότερα αξιοθέατα καθώς και τις φυσικές ομορφιές του Νομού Άρτας. Επιπρόσθετα, στο έκτο κεφάλαιο αναλύεται εκτενώς η Τουριστική Ανάπτυξη του Νομού Άρτας και γίνεται μια Swot Ανάλυση για την υφιστάμενη κατάσταση. Τέλος, το έβδομο κεφάλαιο περιλαμβάνει την εμπειρική ανάλυση, που έγινε με τη διακίνηση 280 ερωτηματολογίων και η εργασία ολοκληρώνεται με τα διεξαγόμενα συμπεράσματα και τις ειδικότερες προτάσεις για την τουριστική ανάπτυξη στο Νομό.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Τουρισμός
Επιπτώσεις
Ανάπτυξη
Κάτοικοι

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-07-04


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)