Μεταβολική δραστηριότητα φαιού λίπους σε ενήλικες μετά από ήπια έκθεση στο κρύο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Μεταβολική δραστηριότητα φαιού λίπους σε ενήλικες μετά από ήπια έκθεση στο κρύο

Ζαγκότση, Γεωργία

Εισαγωγή: Η ήπια έκθεση στο κρύο είναι ο πιο οικονομικός και φυσικός τρόπος ενεργοποίησηςτου φαιού λίπους (Brown Adipose Tissue-BAT) στους ενήλικες ανθρώπους και φαίνεται νααυξάνει το μεταβολισμό ηρεμίας σε εθελοντές που εμφανίζουν ενεργοποιημένο ΒΑΤ.Σκοπός : Ήταν να ερευνηθούν οι διαφορές στις αντιδράσεις κατά την έκθεση στο κρύο σεεθελοντές που εμφάνιζαν ενεργοποιημένο BAT και σε εθελοντές που δεν εμφάνιζαν. Επίσης ναδιερευνηθεί αν υπάρχει διαφορά στο μεταβολικό ρυθμό ηρεμίας ανάμεσα στις δύο αυτές ομάδεςπριν και μετά την έκθεση στο κρύο.Μέθοδος: Μετρήθηκαν οι θερμοκρασίες του δέρματος , του πυρήνα του σώματος καθώς και ημεταβολική δραστηριότητα σε 12 άνδρες εθελοντές (οι επτά εμφάνιζαν υψηλό όγκο φαιούλίπους ΗΒΑΤ- High BAT Volume και οι πέντε χαμηλό όγκο φαιού λίπους LBAT-Low BatVolume) τόσο σε θερμοουδέτερες συνθήκες όσο και σε ήπια εξατομικευμένη έκθεση στο κρύογια οκτώ ώρες. Η κατάταξη των εθελοντών στις δύο ομάδες έγινε βάση της πρόσληψης της 18FFDGκατά την εξέταση PET/CT.Αποτελέσματα: Η θερμοκρασία πυρήνα στην ομάδα ΗΒΑΤ διέφερε στατιστικά σημαντικά απότην LBAT ( p=0,040), έχοντας 0,14 ºC υψηλότερη τιμή κατά την έκθεση στο κρύο. Η ομάδαHBAT είχε αυξημένο βασικό μεταβολισμό (p=0,048) σε σύγκριση με τις θερμοουδέτερεςσυνθήκες μετά από έξι ώρες έκθεσης στο κρύο και κατά τη διάρκεια της ευγλυκαιμικήςυπερινσουλιναιμικής δοκιμασίας ινσουλινικού αποκλεισμού, ενώ στις 3 ώρες και 45 λεπτάέκθεσης στο κρύο η διαφορά στο βασικό μεταβολισμό στην ίδια ομάδα περιορίζεται σεενδεικτικής στατιστικής σημαντικότητας (p=0,072). Το ποσοστό αύξησης του βασικούμεταβολισμού στην ομάδα ΗΒΑΤ ήταν από 7% έως και 10% κατά τη διάρκεια τουευγλυκαιμικού υπερινσουλινικού κλαμπ.Συμπέρασμα: Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι η ομάδα ΗΒΑΤ εμφάνισεμεγαλύτερη θερμογένεση χωρίς μυϊκό τρόμο σε σύγκριση με την ομάδα LBAT. H ήπια έκθεσηστο κρύο τείνει να αυξάνει τον μεταβολικό ρυθμό ηρεμίας στην ομάδα HBAT. Ίσως μια ήπιαέκθεση στο κρύο για λίγες ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας να αποτελεί έναν αποδεκτό καιοικονομικό τρόπο αύξησης του βασικού μεταβολισμού και κατ’ επέκταση της πρόληψης τηςπαχυσαρκίας.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

ενήλικες.
μεταβολική δραστηριότητα
φαιός λιπώδης ιστός
ήπια έκθεση στο κρύο

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.