Επίδραση συμπληρώματος με φυσική μαστίχα Χίου σε κλινικούς δείκτες ασθενών με ΙΦΝΕ.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Επίδραση συμπληρώματος με φυσική μαστίχα Χίου σε κλινικούς δείκτες ασθενών με ΙΦΝΕ.

Γκέκου, Μαριάννα

Ανασκόπηση: Η νόσος του Crohn (Crohn’sDisease - CD) και η ελκώδης κολίτιδα (UlcerativeColitis-UC) αποτελούν τις δύο κύριες μορφές της ιδιοπαθούς φλεγμονώδους νόσου του εντέρου (ΙΦΝΕ), χρόνια νόσος του γαστρεντερικού συστήματος. Ευρήματα πολλών μελετών για την αντιμικροβιακή, αντιοξειδωτική, αντιφλεγμονώδη και αντινεοπλασματική δράση της μαστίχας Χίου, έστρεψαν το ενδιαφέρον ομάδας ερευνητών στην πιθανότητα η πρόσληψη μαστίχας Χίου να δράσει ευεργετικά στην ΙΦΝΕ, με ήδη ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε επίμυες με χημική κολίτιδα, αλλά και ασθενείς με ΙΦΝΕ.Σκοπός: Η μελέτη της επίδρασης συμπληρώματος 2,8g μαστίχας Χίου α) σε εργαστηριακούς δείκτες φλεγμονής: CRP και IL-8 ορού αίματος καθώς καικαλπροτεκτίνηκαι λυσοζύμη κοπράνωνβ) σε δείκτες αξιολόγησης της κλινικής εικόνας των ασθενών: 1) δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ), 2) δείκτης ενεργότητας της νόσου Harvey – Bradshaw και 3) σκορ ειδικού ερωτηματολογίου εκτίμησης της ποιότητας ζωής ασθενών με ΙΦΝΕ (IBD-Q).Μεθοδολογία: Οι 96 εθελοντές χωρίστηκαν στην ομάδα ελέγχου, η οποία ελάμβανε εικονικό σκεύασμα και την ομάδα παρέμβασης, η οποία ελάμβανε 2,8g μαστίχας Χίου σε μορφή ταμπλέτας καθημερινά για 3 μήνες. Στο υποσύνολο αυτών που ολοκλήρωσαν μέχρι τώρα την παρέμβαση, 10 από την ομάδα εικονικού σκευάσματος και 10 από την ομάδα μαστίχας (Ν=20), διεξήχθη προσδιορισμός της CRP και IL-8 ορού καθώς και της καλπροτεκτίνης και λυσοζύμης κοπράνων. Στατιστική αξιολόγηση των ευρημάτων διεξήχθη πριν και μετά την παρέμβαση. Επίσης αξιολογήθηκαν και αναλύθηκαν στατιστικά πριν και μετά την παρέμβαση ο ΔΜΣ, ο δείκτης ενεργότητας της νόσου Harvey – Bradshaw και 3) το σκορ του ειδικού ερωτηματολογίου εκτίμησης της ποιότητας ζωής ασθενών με ΙΦΝΕ (IBD-Q).Αποτελέσματα: Στην ομάδα μαστίχας διαπιστώθηκε μείωση της CRP και αύξηση του ΔΜΣ (στοιχεία στατιστικά σημαντικά). Επίσης παρατηρήθηκε μείωση της καλπροτεκτίνης, του σημαντικότερου βιοδείκτη της ΙΦΝΕ, έναντι αύξησης στην ομάδα εικονικού σκευάσματος. Όσον αφορά στη λυσοζύμη και στο δείκτη ενεργότηταςHarvey – Bradshaw, καταγράφεται μείωση μεγαλύτερη στην ομάδα της μαστίχας. Αν και η επίδραση σε αυτό το μικρό δείγμα δεν παρουσίασε σημαντική διαφορά, μολαταύτα η σημασία του ευρήματος είναι υψηλή. Στη σύγκριση της επί της % διαφοράς μεταξύ επίδρασης συμπληρώματος μαστίχας και εικονικού σκευάσματος, στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα παρατηρήθηκαν στη CRP και στην καλπροτεκτίνη. Βελτίωση της ποιότητας ζωής εμφανίζουν και οι δύο ομάδες (μη στατιστικά σημαντική). Η δε CXCL8/IL-8 δεν ανιχνεύθηκε στον ορό.Συμπεράσματα: Η καθημερινή πρόσληψη συμπληρώματος μαστίχας Χίου σε ασθενείς με ενεργή νόσο Crohn φαίνεται να συνεισφέρει στη μείωση της εντερικής φλεγμονής (καλπροτεκτίνης και λυσοζύμης), στη μείωση της CRP| και στη βελτίωση της κλινικής εικόνας όσον αφορά στο ΔΜΣ και στο δείκτη Harvey – Bradshaw. Φαίνεται απαιτείται μεγαλύτερο δείγμα εθελοντών προκειμένου να καταδειχθούν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε όλους τους δείκτες.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

μαστίχα Χίου
καλπροτεκτίνη κοπράνων
Ιδιοπαθής φλεγμονώδης νόσος του εντέρου
εντερική φλεγμονή
Νόσος Crohn
δείκτες φλεγμονής
Ελκώδης κολίτιδα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-12


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.